صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

اعلان کاریابی

ریاست منابع بشری دارالانشای ولسی جــــــرگه  به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهـــــداف عالی دولت درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم درنظر دارد تابست های کمبود این اداره را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب ومعاش بــــــــه تعداد(7) بست رتبــه چهارم رابه اعلان بسپارد.

بنا،ً اشخاص واجــــــــــد شرایط میتوانند از تاریخ 10/10/1399 الی تاریخ 17/10/1399برای اعلان مجدد و ازتاریخ 10/10/1399 الی 21/10/1399 اعلان جدید فــــورمه های مخصوص درخــــواستی را از ساعت 9 صبح الی 3 بجه بعد ازظهر ازمدیریت عمومی استخدام مامورین ریاست منـابع بشری ولسی جـــرگه واقع الحاقیه شماره(1)(جوارتعمیر ریاست پنچ امنیت ملی) اخذ و بعد ازخانه پری دو باره با ضم اسناد کاپی شده شان درفورم درخواستی،  مطابق شرایط اعــــــلان شده تسلیم نمایند.

نوت: توزیع فــورم درخواستی بصورت حضوری صرف برای شخص کاندیدا صورت میگیرد که اصل یا کـاپی تذکره تابعیت خویش را با خود داشته باشد.                    

 آدرس : سرک دارالامان، مقــــــــــابل شفاخانه کیور، الحاقیه شماره (1) ولسی جــرگه(ریاست پنچ امنیت ملی)   

                                                 

شماره

عنوان وظیفه

ریاست مربوطه

بست /رتبه

تعدادبست

نوع فعالیت1

عضومسلکی گرافیک دیزاینر

آمریت رادیو وتلویزیون

4

1

اعلان مجدد


2

عضومسلکی ویب دیزاینر

آمریت رادیو وتلویزیون

4

1

اعلان مجدد


3

عضومسلکی انیر

آمریت رادیو وتلویزیون

4

1

اعلان مجدد


4

ویب دیزاینر

ریاست تکنالوژی معلوماتی وارتباطی

4

1

اعلان مجدد


5

کارشناس E.R.P

ریاست تکنالوژی معلوماتی وارتباطی

4

1

اعلان مجدد


6

عضومسلکی فکس وتلیفون(PABX)

ریاست تکنالوژی معلوماتی وارتباطی

4

1

اعلان جدید


7

کارشناس اطلاع رسانی

اطلاعات ورادیوتلویزیون

4

1

اعلان جدید


 
 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

(  کارشناس اطلاع رسانی )

بست:

( 4 )

وزارت یا اداره:

( ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه )

بخش مربوطه:

(  ریاست اطلاعات و رادیو وتلویزیون)

موقعیت پست:

(   کابل )

تعداد پست:

(  1  )

گزارشده به:

(   رئیس اطلاعات و رادیو و تلویزیون )

گزارش­گیر از:

(    ندارد )

کد:

(  071 -  08 – ۹۰ - ۱۲)

تاریخ بازنگری:

(                  )

.........................................................................

هدف وظیفه:  مدیریت و نظارت از پخش و نشر، نشرات به اساس پالیسی ها و اهداف تسجیل شده دولت، شورای ملی ( ولسی جرگه) و رادیو تلویزیون ولسی جرگه جهت اطلاع رسانی بهتر و به موقع به مردم به منظور حصول اطمینان اذهان عامه از اجراات درست اداره شورای ملی (ولسی جرگه)؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·         وظایف تخصصی بست:

1)      ارائه اطلاع کتبی یا الکترونیکی به متقاضی از موجودیت و عدم موجودیت اطلاعات و معلومات تقاضا شده ، تمدید مدت ارائه اطلاعات و ارسال فورم تقاضای اطلاعات به اداره که اطلاعات نزد آن موجود است ، طی مدتی که قانون پیشبینی کرده است.

2)      آگاه نمودن متقاضیان از داشتن حق شکایت به اداره مربوط و دسترسی به اطلاعات در صورت رد کلی یا قسمی اطلاعات تقاضا شده ، عدم رسیدگی به در خواست اطلاعات آنها مطابق قانون و یا عدم رضایت آنها از اطلاعات ارائه شده.

3)      رسیدگی به شکایات متقاضیان در مدت معین قانونی ، مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل های آن.

4)      رعایت حالاتی که مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات ارائه شده و نشر اطلاعات ممنوع است.

5)      تسلیم رسید به متقاضی در زمان دریافت تقاضای کتبی دسترسی به اطلاعات و ارسال پیام مبنی بر در یافت در خواست اطلاعات به اشخاص که به شکل الکترونیکی تقاضای اطلاعات میکنند.

6)      ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به کمیسیون حین رسیدگی به شکایت مربوط آن اداره به کمیسیون.

7)      نشر فورم تقاضای دسترسی به اطلاعات در سایت اداره مربوط.

8)      ارائه گزارش از تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، طرزالعمل های مربوطه و این لایحه وظایف طور ماهانه، سالانه و ساییر مواقع ضروری به کمیسیون دسترسی به اطلاعات

9)      تقویت و غنامند سازی بانک اطلاعاتی اداره ؛

10)   تعمیل احکام قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل های مربوط آن به منظور شفافیت و حسابدهی دقیق در امور مربوطه؛

11)   تأمین و فراهم نمودن زمینه ، برای شهروندان به منظور حق دسترسی آنان به اطلاعات از عملکرد و فعالیت های ادارات در روشنائی (قوانین نافذه ، پالیسیهای اداره مربوطه ، استراتیژی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون دسترسی به اطلاعات)

·         وظایف مدیریتی  بست:

11.   ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

12.   ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

13.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.  

·         وظایف هماهنگی بست:

14.   هماهنگی و تقویت روابط اداره مربوط با کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطلاعات؛

15.   هماهنگی با مسؤول نشراتی اداره مربوط جهت نشر پیشگیرانه کلیه موارد که در ماده پانزده (15) و سایر ماده های قانون دسترسی به اطلاعات پیشبینی  شده است و به روز رسانی به موقع آن از طریق وسایل ارتباط جمعی ، ویب سایت و سائیر وسایل نشراتی اداره مربوط؛

16.   توضیح فورم تقاضای اطلاعات به متقاضیان و همکاری در خانه پری آن در صورت نیاز ، مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛

17.   اشتراک در جلسات کمیسیون پیرامون رسیدگی به شکایات که یک جانب آن اداره مربوطه باشد و در صورت نیاز هماهنگی جهت حضور مسؤولین آن اداره در جلسات یاد شده؛

18.   اشتراک در سائیر جلسات و نشست های کمیسیون دسترسی به اطلاعات به دعوت کمیسیون؛

19.   تأمین و تقویت روابط میان بخش های مختلف اداره مربوط به منظور تهیه اطلاعات تقاضا شده؛

--------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( ژورنالیزم ، مدیریت اطلاعات ، روابط عامه ، اداره عامه ، اداره و تجارت ، ارتباطات ، ادبیات ، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، حکومتداری،، مدیریت عمومی، روان شناسی پالیسی عامه از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.    تجربه کاری:

أ‌.         داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

3.    مهارت‌های لازم:

‌أ.         تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌ب.     مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

‌أ.         (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

‌ب.     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

(مدیرعمومی تخنیک  )

بست:

(  4)

وزارت یا اداره:

( ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه )

بخش مربوطه:

(  ریاست اطلاعات و رادیو وتلویزیون)

موقعیت پست:

(   کابل )

تعداد پست:

(  1  )

گزارشده به:

(   مسؤول مربوط )

گزارش­گیر از:

( کارکنان تحت اثر )

کد:

(116 08 – ۹۰ - ۱۲)

تاریخ بازنگری:

(                  )

.........................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت تخنیکی از ستدیو ها، آن اییر و پایه نشراتی رادیو تلویزیون ولسی جرگه قبل از شروع، ثبت و نشر برنامه ها و خبر به منظور جلوگیری از عوارض و نواقص تخنیکی در هنگام اجرای برنامه ها.

........................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

1)            نظارت از کارهای روز مره (  آرشیف، آن اییر، استیدیو، پایه ها نشراتی و کارهای تخنیکی و وسایل رادیو تلویزیون)

2)            ارائه مشوره های علمی و تخنیکی  به همکاران تخنیکی ( M C R  ( و ( P C R )  و نظارت از آرشیف، آن اییر، استیدیو، پایه ها نشراتی، کارهای تخنیکی و وسایل جهت نگهداشتن وسایل و تجهیزات تخنیکی و نشراتی بمنظور بهبود کیفیت پروسه نشرات .

3)             نظارت و کنترول  از امور تخنیکی ثبت و نشر برنامه ها از لحاظ کیفیت صدا، تصویر و گرافیک.

4)            نظارت از دستگاه نشراتی و همچنان دادن دستور به همکاران  آنتن ها  واقع در کوه اسمایی به منظور پخش و نشر برنامه های تلویزیون ولسی جرگه به صورت دوامدار و بدون سکتگی؛

5)            نظارت از امور تخنیکی تمام استدیو ها، آن اییر، پایه های نشراتی، و سائیر وسایل و تجهیزات تخنیکی رادیو و تلویزیون و حصول اطمینان از صحت بودن آنها جهت نشر برنامه های رادیویی وتلویزیونی به صورت درست؛

6)             برنامه ریزی دقیق و مناسب به منظور توسعه یی تاسیسات ستدیو های مرکزی و طرح پلان های تر میماتی رادیو تلویزیون ولسی جرگه درهنگام معین و مناسب جهت تولید برنامه قابل قبول ،

7)            فراهم آوری امکانات  فعالیت متداوم ستدیو ها و تفکیک جداول پرزه جات ریزرفی که از کمپنی های خارجی مطالبه میگردد.

8)            مدیریت و آموزش کارکنان تحت اثر و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای بخش استدیو ها غرض نیل به اهداف اساسی اداره.

9)             ارائه  مشاوره های مفید و سودمند تخنیکی به همکاران مربوطه جهت رفع موانع و چالش های تخنیکی در زمان معین و مناسب، به منظور جلوگیری از سکتگی در نشرات رادیو و تلویزیون؛

        وظایف مدیریتی بست:

10)         ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده اداره .

11)         مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تطبیق اهداف و برنامه های کاری اداره.

12)         ارائه گزارش کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از  فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره. 

13)         اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات و مسؤولین مربوط مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود؛  

وظایف هماهنگی بست:

14)         هماهنگی های لازم تخنیکی با مسؤولین ، تولید کننده گان و گردانندگان برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون ولسی جرگه، جهت تأمین نظم و انسجام تمامی برنامه های صوتی و تصویری که از طریق رادیو و تلویزیون ولسی جرگه نشر و پخش میگردد؛

--------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.       رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های( ژورنالیزم ، تخنیک تلویزیون، کمپیوتر ساینس ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.       تجربه کاری:

ب‌.     داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

3.    مهارت‌های لازم:

‌ج.      تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌د.       مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

4.      موارد تشویقی:

‌ج.      (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

‌د.       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

(عضو مسلکی انیر  )

بست:

(  4)

وزارت یا اداره:

( ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه )

بخش مربوطه:

(  ریاست اطلاعات و رادیو وتلویزیون)

موقعیت پست:

(   کابل )

تعداد پست:

(  1  )

گزارشده به:

(   مسؤول مربوط )

گزارش­گیر از:

( کارکنان تحت اثر )

کد:

(117 08 – ۹۰ - ۱۲)

تاریخ بازنگری:

(                  )

........................................................................

هدف وظیفه: چک و بررسی تمام برنامه های ثبت شده رادیویی و تلویزیونی ( دیدن اول الی اخیر برنامه).و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت آنها در مطابقت با پالیسی های نشراتی اداره دارالانشای ولسی جرگه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

1)      اخذ منظوری از مدیر عمومی تخنیک جهت ثبت برنامه های روزانه و شبانه قابل نشر رادیویی و تلویزیونی مطابق به جدول نشراتی معین شده ، داشتن پلان کاری منظم روز مره جهت پیشبرد فعالیت های مربوطه؛

2)      به نشر سپردن تمام برنامه های رادیویی و تلویزیونی از طریق آنتن مطابق جدول نشراتی.

3)      اطلاع دهی از برنامه های  زنده و چک شده در صورت داشتن مشکلات تخنیکی به مدیر عمومی تخنیک و پرودیوسر مربوطه به منظور رفع عوارض و نواقص آن؛

4)      چک و بررسی کیفیت و کمیت صدا و تصویر تمام برنامه های ثبت شده  بعد از ایدیت و حصول اطمینان از صحت بودن آن ( دیدن الی  اخیر برنامه)

5)      چک ، بررسی و آپریتری تمام برنامه های تلویزیونی و رادیویی که در داخل استدیو ثبت و از طریق رادیو و تلویزیون ولسی جرگه پخش و  نشر میگردد؛

6)       تعیین زمانبندی برای نشر و پخش هر یک از برنامه ها مطابق جدول تعیین شده ، توسط مؤظف بخش ( M C R  ) و (P C R) در صورت بروز مشکلات اطلاع دهی به مرجع مربوطه؛

7)       حفظ و مراقبت  از تمام وسایل داخل ( M C R  ) و (P C R)  و پاک نگهداشتن ( M C R  ).

8)      ارایه مشوره های علمی و تخنیکی به همکاران بمنظور بهبود کیفیت پروسه ایدیت برنامه ها و خبر.

وظایف مدیریتی  بست:

9)      تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛

10)   در صورت لزوم انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به همکاران متقاضی و نیازمند؛

11)   ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

12)   اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی بست:

13)   همکاری و هماهنگی های لازم تخنیکی با همکاران و آمریت مربوطه جهت تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی با کیفیت و جذاب ؛

14)   همکاری و هماهنگی های لازم تخنیکی با همکاران مربوطه جهت رفع مشکلات تخنیکی برنامه های رادیویی و تلویزیونی به صورت سریع قبل از نشر و در هنگام نشر ؛

........................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.       رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( ژورنالیزم ، تخنیک رادیو و  تلویزیون   ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.       تجربه کاری:

ا. داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

3.       مهارت‌های لازم:

أ‌.         تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

ب‌.     مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

4.      موارد تشویقی:

أ‌.         (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

ب‌.     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

( عضو مسلکی ویب دیزاینر )

بست:

(  4)

وزارت یا اداره:

( ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه )

بخش مربوطه:

(  ریاست اطلاعات و رادیو وتلویزیون)

موقعیت پست:

(   کابل )

تعداد پست:

(  1  )

گزارشده به:

(  مدیرعمومی انسجام محتویات ویب سایت    )

گزارش­گیر از:

( ندارد)

کد:

(092 08 – ۹۰ - ۱۲)

تاریخ بازنگری:

(                  )

...............................................................................

هدف وظیفه:  ارایه مشوره هـاي مسلکی درطرح ،دیزاین و مراقبت از ویب سایت هـاي داخلی و بیرونی اداره دارالانشای ولسی جرگه؛

...............................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

1)      دیزاین نمودن ویب سایت رادیو و تلویزیون ولسی جرگه؛

2)        چک و آپدیت نمودن ویب سایت در صورت ضرورت ( ساعت وار و یا روز مره)؛

3)       دیزاین نمودن تمام  اخبار مربوط به مجلس عمومی و کمیسیونهای ولسی جرگه قبل از نشر و پخش آن از طریق تلویزیون ولسی جرگه؛

4)        ایجاد نو آوری های کاری و مسلکی در دیزاین ویب سایت رادیو تلویزیون ولسی جرگه؛

5)      اپلود نمودن اخبار ویدیویی جلسات عمومی، کمیسیون ها و همچنان دانلود برنامه های مورد ضرورت از  چینل های ( یو تیوب، گوگل ، فیسبوک و تویتر) به منظور استفاده از آن در زیبا ساختن و تکمیل برنامه های قابل نشر؛

6)       ارائه مشاوره های مفید و معلومات سودمند مسلکی به همکاران مربوطه جهت رفع موانع و چالش های موجود؛

            وظایف مدیریتی  بست:

7)      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره ؛

8)      ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره ؛

9)      اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی بست:

10)   هماهنگی با مدیر عمومی انسجام محتویات ویب سایت به منظور اخذ مشوره از وی در چگونگی دیزاین نمودن ویب سایت اداره دارالانشای ولسی جرگه و سائیر برنامه های رادیویی و تلویزیونی ولسی جرگه؛ 

11)   تأمین ارتباط و هماهنگی با عضو مسلکی ویب سایت و سائیر همکاران مربوطه به منظور ارائه و عرضه خدمات مسلکی بهتر برای شبکه رادیویی و تلویزیونی ولسی جرگه؛

...............................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.        رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( ( تکنالوژی معلوماتی ، کمپیوتر ساینس ، ویب دیزاینینگ ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.        تجربه کاری:

ت‌.     داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

3.       مهارت‌های لازم:

‌ه.       تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌و.        مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

4.      موارد تشویقی:

‌ه.       (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

‌و.        (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.