صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶
   rahela-salim.jpg    

:نام و تخلص

لیسانس رشتۀ قضایی وسارنوالی دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل.

: تحصیلات
پنجشیر : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
۰۷۰۰۰۱۰۶۶ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
روابط بین المللی : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site
مطالعه :علایق وسرگرمی

قاضی راحله سلیم فرزند محمدقاسم سلیم، متولد سال ۱۳۴۴هـ ش درولسوالی حصۀ دوم ولایت پنجشیر، سکونت اصلی ولایت پنجشیر، سکونت فعلی شهرکابل.

: زنده گی شخصی

قاضی دردادگاه عالی ، مدیردیوان امنیت عامۀ ستره محکمه وماستر ترینرمجمع زنان افغان، نمایندۀ مردم پنجشیر در دوره پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه.
: تجربۀ کاری