صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

گزارش اجلاس چهارم

 

ازتاریخ اول اسد الی اخیر ماه قوس سال 1391

 

دراجلاس چهارم سال دوم دوره شانزدهم تقنینی به تعداد ( 55) جلسه عمومی ازجمله افتتاحیه ، (1) جلسه فوق العاده  (4) جلسه استماعیه، (8) جلسه استجوابیه ،(2) جلسه استیضاحیه (1) جلسه سری ، و(39) جلسه عادی تدویریافته است .

قابل تذکراست که جلسه فوق العاده شورای ملی بتاریخ اول ماسرطان 1391 مطابق به ماده (107 ) قانون اساسی بنابرامررئیس جمهور دایرگردید . رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بیانیه تاریخی شانرا ایراد فرمودند.

دراین مدت به تعداد (29) مصوبه صادرشده ،و( 17)قانون و(2 ) ضمایم  بودجه ملی سال  1391به تصویب رسیده ، قطعیه سال 1390 رد گردید  ، وزرای دفاع ملی وامورداخله استیضاح وسلب صلاحیت گردیدند و همچنان به تعداد (2) تن ازکاندید وزرای کابینه ورئیس عمومی امنیت ملی بتاریخ 25 ماه سنبله 1391 رای اعتماد گرفتند .

 (20) معاهده وموافقتنامه  تصدیق شده است  وخطوط اساسی سیاست ج .ا.ا رد گردیده است وبه تعداد (8 )

 فیصله  درموارد مختلف صادر شده به تعداد (3 ) اعلامیه وقطعنامه وپیام درموارد متعدد نیز صادرشده است ، در( 163) مورد نظارت براعمال حکومت ، بیش از(  530 )  موارد وموضوعات پیرامون  مشکلات موجود موکلین ومردم توسط وکلای مجلس درجلسات عمومی یادهانی گردیده است موضوعات مذکور جهت بررسی وپیگیری بیشتر  به کمیسیونهای هژده کانه رسماً ارسال شده است ،  (5 ) طرح  قانون  وبودجه ملی سال1392  توسط مسولین حکومت به مجلس عمومی معرفی شده  وپیرامون ( 40) طرح قانون ، قرامین تقنینیی ومعاهدات بین المللی وقطعیه سال 1390 درجلسات عمومی بحث شده است ، کمیسیون خاص بررسی اعمال حکومت در رابطه به شاروالی کابل وزمین های غصب شده عامه تشکیل گردیده  ، دراین مدت جندین نامه پیرامون موارد متعدد  تهیه وبه مراجع مربوطه اش ارسال شده  است . هم چنان بتاریخ  /6/1391 ازوزرشکاران که درمسابقات بین المللی سال 2012 لندن خوب درخشیده ومدال بدست بودند تقدیر بعمل آمد،.هم چنان دراین مدت دوگروپ پارلمانی تحت نام ( ملی پارلمان  واعتماد) تحت ریاست محترم داکتر کلیمزی وردگ  ومحترم توراکبری اعلام موجو.دیت نمود.

 

بخش قانون گذاری

 

طرح قوانین معرفی شده به مجلس

 

1 – طرح  اعضا ( درمورد تقررکارمندان دپلوماتیک وقونسلی ) 9/5/1391

2 – طرح قانون منع احتکار بتاریخ 27 ماه سنبله 1391 .

3 – طرح قانون تشکیل ، صلاحیت ووظایف کمیسیون انتخابات 27 ماه سنبله 1391

4 – طرح قانون  تشکیل وصلاحیت سارنوالی  (15 /7/1391 .

5 -  معرفی بودجه ملی سال 1392 ( هشتم ماه قوس 1391 )

6 -  طرح قانون جمعیت ها .(18 ماه قوس 1391 )

 

قوانین تصویب شده:

 

1 – قانون ستندرد ملی درپنج فصل و26 ماده  بتاریخ 3/5 /1391

2 - طرح قانون اداره عالی تفتیش درسه فصل و27 ماده بتاریخ 3/5 /1391

3 – طرح قانون اعضا درمورد قانون تقرر کارمندان دیپلوماتیک وقنسلی درسه فصل وهشت ماده بتاریخ 9/5/1391

4 – قانون الحاق ج.ا.ا به پروتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر دریک مقدمه و22 ماده   9/5/1391

5 – طرح تعدیل دربرخی ازمواد قانو ن صحت عامه در دوماده  11/6/.1391

6 – پروگرام ارتقای ظرفیت وتداوم تعلیم وتحصیل زنان دریک مقدمه و12 بخش 11/6/1391

7 – مواد سوم ، چهارم ، دهم ویازدهم قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین .13/6/1391

8 – طرح تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون حقوق وامتیازات معلولین .13/6/1391

9 – طرح قانون احصایه درهفت فصل 22 ماده  1/7/1391

10 – طرح قانون منع احتکار درجهارفصل و12 ماده 1/7/1391

11 – طرح تعدیل ماده 61 قانون اداره مالی ومصارفات عامه 3/7/1391

12 – طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون مالیات برعایدات 3/7/1391

13 – طرح قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در5 فصل و36 ماده 3/7/1391 .

14 – طرح قانون تشکیل وصلاحیت سارنوالی .( 22 /7 /1391

15 – خطوط اساسی سیاست کشور رد گردیده است .(17 ماه عقرب1391 )

16 – طرح قانون جمعیت ها ( 25 ماه قوس 1391 ).

17 -  طرح کمیسیون امورداخلی درمورد تغیرشکل حقوقی اداره مستقل ارگانهای محل( به وزارت ارتقاگردد ). 29 ماه قوس 91

بودجه وقطعیه

 

1-  ضمیمه  بودجه1391(بتاریخ  سوم ماه میزان سال  1391  تصویب گردید.

2- ضمیمه بودجه سال 1391 بتاریخ 27 ماه عقرب به تصویب رسید.

3 -  رد قطعیه سال 1390 بتاریخ 22 ما ه قوس .

 

دربخش تصدیق کنوانسیون ها ومیثاق های بین المللی

 

1 – تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری دومینکن بتاریخ 9/5/1391      

 2 – پروتوکول منعقده میان حکومت جمهوری ترکیه وحکومت ج.ا.ا در16 ماده 9/5/1391 

3 – اساسنامه مرکز بین المللی مطالعه حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی در14 ماده 9/5/1391    

4 – سند همکاری ستراتیژیک میان ج.ا.ا ودولت شاهی برتانیه وارلند شمالی دریک مقدمه و15 ماده 9/5/1391.

5 – همکاری دراز مدت دوجانبه میان ج.ا.ا وجمهوری ایتالیا دریک مقدمه وهفت ماده .16/5/.1391

6 – کنوانسیون بین المللی برای سرکوبی اعمال تروریسم ( دهشت گری ) اتومی دریک مقدمه و27 ماده .16/5/.1391

7 – سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) دریک مقدمه و32 ماده .16/5/.1391

8 – تصدیق معاهده دوستی وهمکاری میان ج.ا.ا وجمهوری فرانسه  در13 ماده ویک ضمیمه 8/6/1391

9 - –موافقتنامه همکاری های درازمدت فراگیرمیان جمهوری اسلامی افغانستان واسترلیادر(35 ) ماده

 ( 10/7/1391 )

10 –  موافقتنامه همکاری دوجانبه میان ج.ا.ا وجمهوری فدرالی آلمان . دریک مقدمه و(9 ) ماده ( 10/7/1391 )

11 -  موافقتنامه درمورد تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی .

.به داخل یک مقدمه و21ماده . ( 10/7/1391 )

12 - –موافقتنامه سازمان  همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) میان  جمهوری اسلامی افغانستان وکشورهای عضوسازمان سارک ، دریک مقدمه  و(12 ) ماده  .( 12 /7/1391 ).

13 –  پروتوکول کیوتو درمورد کنوانسیون تغیرات اقلیم ( درچارچوب کنوانسیون ملل متحد پیرامون تغیرات اقلیم. دریک مقدمه و(27 ) ماده .( 12/ 7 /1391 )

14 –  کنوانسیون ستاکهولم پیرامون آلاینده های مقاوم عضوی دریک مقدمه ، 30 ماده وپنج ضمیمه با اتفاق آرای مجلس تصدیق گردید .(17 ماه عقرب 1391 )

15 –-کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی بر اطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی وحشره کش های  خطرناک بداخل یک مقدمه  ، 30 ماده وشش ضمیمه  با دو رای مخالف تصدیق گردید . (17 ماه عقرب 1391 )

16 -  موافقتنامه چندجانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشرر های  محاط به خشکهء  درحال توسعه ، بداخل یک مقدمه وپانزده ماده .  با سه  رای مخالف تصدیق گردید . (17 ماه عقرب 1391 )

17 – پروتوکول کارتاجینادرموردتحفظ مصئونیت حیات حیوانات ونباتات .به داخل یکمقدمه ، چهل ماده وسه  ضمیمه با سه رای مخالف تصدیق گردید . (17 ماه عقرب 1391 )

18 -  کنوانیسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع آنهادریک مقدمه ، 29 ماده و9 ضمیمه با یک رای مخالف تصدیق گردید. (27 ماه عقرب 1391 )

 19 – معاهده پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی دریک مقدمه ، 50 ماده و14 ضمیمه ویک پروتوکول که شامل یک مقدمه ، 22 ماده ، 15 ضمیمه ونتیجه گیری میباشد به اتفاق آرا تصدیق گردید . (27 ماه عقرب 1391 )

20  – اساسنامه آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید( ایرینا)دریک مقدمه ،20 ماده (27 ماه عقرب 1391 )

 

قوانین واسناد بین المللی که درمجلس عمومی روی آن بحث صورت گرفته است.

 

1 -  قانون ستندرد ملی .

2 - طرح قانون اداره عالی تفتیش .

3 - طرح کمیسیون در مورد تقرر کارمندان دیپلوماتیک وقونسلی .

4 -   معاهده دوستی میان ج.ا.ا وجمهوری فرانسه.

5 -  تاسیس روابط دیپلوماتیک میان ج.ا.ا و جمهوری دومنیکن.

6 - قانون الحاق ج.ا.ا به پرتوکول اصلاحی معاهده یگانه مواد مخدر سال 1961 میلادی برابر با 1340هـ.ش

7 - سند همکارستراتیژیک دومدار میان ج.ا.ا ،دولت شاهی  برتانیه و ایرلند شمالی.

8 -  پرتوکول منعقده میان حکومت جمهوری ترکیه وحکومت جمهوری اسلامی افغانستان راجع به تعلیماتی که برای قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان .

9 – طرح تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون حقوق وامتیازات معلولین .

10 -  اساسنامه مرکزبین المللی مطالعه حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی .

11 – موافقتنامه همکاری درازمدت دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ایتالیا  .

12 – طرح قانون احصایه

13-  کنوانسیون بین المللی برای سرکوبی  اعمال تروریزم ( دهشتگری ) اتومی ،

14 – موافقتنامه سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا( سارک ) پیرامون تجارت خدمات ،

15 –  طرح تعدیل برخی ازموادقانون صحت عامه  .

16 –  پروگرام انکشافی تداوم تعلیم وتحصیل دختران

17 –  طرح تعدیل مواد سوم ، جهارم ، دهم ویازدهم قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین..

18 – بحث روی طرح قانون منع احتکار..27 ماه سنبله

19 - طرح قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات .

20  - بحث روی تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون مالیات برعایدات .

21 – بحث روی تعدیل ماده شصت ویکم قانون اد اره امورمالی ومصارف عامه .

22 – بحث روی تعدیل موادهفتم ودهم قانون دافغانستان بانک .

23 – بحث روی ضمیمه بودجه سال 1391 . سوم ماه میزان

24 – بحث روی موافقتنامه همکاری های درازمدت فراگیرمیان جمهوری اسلامی افغانستان واسترلیا .

25 – بحث روی  موافقتنامه همکاری دوجانبه میان ج.ا.ا وجمهوری فدرالی آلمان .

26 -  بحث روی موافقتنامه درمورد تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد بحیث یک سازمان بین المللی .(دهم ماه میزان 1391 )

27 - –موافقتنامه سازمان  همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) میان  جمهوری اسلامی افغانستان وکشورهای عضوسازمان سارک.( 12 /7/1391 ).

28 –  پروتوکول کیوتو درمورد کنوانسیون تغیرات اقلیم ( درچارچوب کنوانسیون ملل متحد پیرامون تغیرات اقلیم. 12/ 7 /1391 )

29 –  کنوانسیون ستاکهولم پیرامون آلاینده های مقاوم عضوی دریک مقدمه

30 –-کنوانسیون روتردام پیرامون توافق مبنی بر اطلاع قبلی ازتجارت بین المللی یک تعداد مواد کیمیاوی وحشره کش های  خطرناک .

31 -  موافقتنامه چندجانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشرر های  محاط به خشکهء  درحال توسعه .

32 – پروتوکول کارتاجینادرموردتحفظ مصئونیت حیات حیوانات ونباتات .

33 – بحث روی خطوط اساسی سیاست کشور ( 13 و27 ماه عقرب)

 

34 -  کنوانیسیون باسیل درباره کنترول انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک ودفع آنها.

35 – معاهده پیمان انرژی واسناد چهارچوب قانونی برای همکاری بین المللی انرژی.

36  – اساسنامه آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید( ایرینا).

37 – بحث روی ضمیمه بودجه سال 1391 ( 27 ماه عقرب )

38 – بحث روی قطعیه سال 1390 .

39 -  بحث روی طرح قانون جمعیت ها .

40 – بحث روی طرح کمیسیون امورداخلی درمورد تغیرشکل حقوقی اداره مستقل ارگانهای محل( به وزارت ارتقاگردد ). 29 ماه قوس 91 .

دربخش نظارت براعمال حکومت:

 

1 -  استجواب ازمسولین امنیتی به شمول وزیر امورخارجه پیراموان حادثه ولایت سمنگان ( شهادت احمدخان سمنگانی ) ، پرتاب راکت به ولایات کنرونورستان .  بتاریخ یازدهم ماه اسد سال 1391 .

2 -  استجواب رئیس ارگانهای محلی پیرامون مشکلات ادارات محلی وعدم حضورش به کمیسیون امورداخلی . 15 / 6 /1391 .

3 -  استیضا ح وزرای دفاع ملی وامورداخله  پیرامون نقض حریم افغانستان توسط پاکستان وسکوت ایشان دراین رابطه وهم چنان وجود فساد دروزارت امورد داخلیه وعدم توجه به فیصله های ولسی جرگه . بتاریخ چهاردهم ماه اسد 1391 .

4 -  استماع گزارش محترم زلمی زسول وزیر امورخارجه وحضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه پیرامون مواد توافق شده کنفرانس توکنو .

5 – تشکیل کمیسون خاص بررسی اعمال حکومت به خصوص شاروالی کابل وزمین های غصب شده عامه .( 13 /6/ 1391 )

6 -  استجواب کمیته ملی مبارزه باحوادث طبیعی ( 26 /7/1391 ) .

7 – استماع گزارش وزرای محترم امورخارجه ، مسولین امورامنیتی  ونماینده  شورای امنیت ملی  وسرپرست وزارت سرحدات واقوام وقبایل  پیرامون  وضع امنیتی ولایت کنر ومناطق سرحدی کشور.

8 - استماع وزیرانکشاف شهری ، وزیر اطلاعات وفرهنگ ، وزیر دفاع ملی وریس ارگانهای محل. پیرامون  پروژه های اعمارشهر غزنی به عنوان مرکزثقافت اسلامی (19 /7 /1391 )

9 – استجواب مسولین اداره ضد حوادث پیرامون تدابیر اتخاذی شان به زمستان پیشرو ( 26 ماه میزان 1391).

10 – استماع گزارش شورای عالی صلح ( 23 ماه عقرب ).

11 – استجواب رئیس واعضای تیم کمسیون مستقل انتخابات ( فضل احمد معنوی رئیس وعبدالخالق حسینی پشه یی معاون کمیسیون) پیرامون اعلان تقسیم اوقات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی .( 29 ماه عقرب 1391 ).

12 – استجواب وزرای اقتصاد ، مالیه ورئیس عمومی بانک مرکزی پیرامون بلند رفتن نرخ اسعار خارجی ( اول ماه قوس )

13 – استجواب وزرای محترم امورداخله ، وزیر مخابرات وتکنالوژی ورئیس عمومی احضایه پیرامون تذکره های الکترونیکی ( هشتم ماه قوس 91 ) .

14 – استجواب وزرای  مبارزه با مواد مخدر ، صحت عامه ومعین  مبارزه با مواد مخدر وزارت  امورد داخله پیرامون وضع معتادین مواد مخدر (22 قوس 91 ).

15 – استیضاح وزیر انرژی وآب پیرامون اظهارات خلاف قانون اساسی ،عدم مصرف بودجه ، عدم شفافیت درقرارداد ها وبی توجهی درتحکیم سواحل دریاها وخصوصاً دریایی آمو ( 13 ماه قوس 91 ) .

 

سلب صلاحیت وزرای دفاع ملی وامورداخله :

محترم سترجنرال عبدالرحیم وردگ وزیر  دفاع ملی وستر پاسوال بسم الله محمدی وزیر امورداخلسه به دلایل (نقض حریم افغانستان توسط پاکستان وسکوت ایشان دراین رابطه وهم چنان وجود فساد دروزارت امورد داخله وعدم توجه به فیصله های ولسی جرگه) به تعقیب

استیضاح سلب اعتماد گردیدند.بتاریخ  14 ماه  اسد 1391

 

اخذ رای اعتماد ازولسیی جرگه :

 

1 – محترم سترجنرال  بسم الله محمدی نامزد وزیر  وزارت دفاع ملی  باکسب (124 ) رای تائید ،(98 ) رای رد ،( 8 )رای باطل و ( 11) رای سفید ،موفق.                                                 

2 –  محترم لوی  پاسوال غلام مجتبی پتنگ نامزد وزیر  وزارت امورداخله باکسب (129 ) رای تائید ،( 92 ) رای رد ، (9) رای باطل  و( 11 ) رای سفید، موفق 

  3 – محترم  حاجی عزیز الله دین محمد نامزد وزیر  وزارت سرحدات واقوام وقبایل باکسب (117  ) رای تائید ،( 108) رای رد ،(8  )رای باطل و ( 8 ) رای سفید، ناموفق                                                

4 – محترم اسدالله خالد نامزد پست ریاست عمومی امنیت ملی   باکسب ( 143 ) رای تائید ،( 78  ) رای رد ،(9 )رای باطل و ( 11 ) رای سفید، موفق  ( بتاریخ 25 ماه سنبله 1391 ) 

موضع گیرهای و لسی جرگه :

1 – صدورفیصله  در رابطه به  استیضاح وزرای محترم دفاع ملی وامورداخله  . مورخ 11/5 /1391.

2 - صدورفیصله  در رابطه به  عدم قناعت اعضای محترم مجلس پیرامون جریان استیضاح وزرای محترم دفاع ملی وامورداخله  مورخ 11/5 /1391.

3 - صدورفیصله  در رابطه به  اینکه ازکاندیدان معرفی شده جهت اخذ رای تائید بدون مطرح نمودن سوالات ، رای گیری صورت گیرد.

4 - صدورفیصله  در رابطه به  شامل نمودن طرح قانون تشکیل ، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات دراجندا 

5 – صدورفیصله پیرامون روز پانزدهم عقرب به روز وحدت ملی و شهادت نمایندگان منتخب مردم افغانستان بدون رخصتی درتقویم کشور گنجانیده شود. .

6 -  صدورفیصله در رابطه به قناعت اعضای محترم مجلس به توضیحات محترم اسماعیل خان وزیر انرژی وآب ، پیرامون  موارد استیضاح خویش .                                                                        

7 – صدور فیصله در رابطه به استیضاح آنعده وزارت خانه هایکه کمتر از50 فیصد بودجه انکشافی سال 1390 خویش را مصرف کرده اند.

8 – صدور فیصله راجع به رای گیری سری پیرامون قناعت ویا عدم قناعت اعضای مجلس از وزیرانیکه مورد استیضاح قرارمیگرند.

انعکاس مشکلات مردم:

محکوم کردن عمل تروریستی که سبب  شهادت احمدخان سمنگانی وکیل مردم ولایت سمنگان در ولسی جرگه ،  تعدادی زیادی ازمردم عادی وملکی گردید.

ü       – عکس العمل وموضع گیری ولسی جرگه پیرامون پرتاب راکت ازطرف نظامیان پاکستانی به  ولایت کنر ، لغمان ، و استیضاح وسلب صلاحیت وزرای دفاع وامورداخله  پیرامون این موضوع

ü       -  بحث روی اوج گرفتن فساد اداری درادارات دولتی ودر وزارت مالیه و همچنان عدم کارایی رئیس د افغانستان بانک و درخواست استیضاح آن .

ü       – مطرح نمودن  موضوع خسارات مالی و جانی که از اثر سیلابها در تعدادی ازولایات کشورو ولایت کابل ، باعث متضرر ساختن مردم گردید.

ü       – مطرح نمودن موضوع ناامن بودن سرک بهسود ولایت میدان وردگ، شاهراه غزنی ، قندهار وهرات

ü       – مطرح نمودن  موضوع جلوگیری پاکستان ازانتقال هزاران جلد  کتب درسی از بندر کراچی پاکستان.

ü       -  مطرح نمودن ویادآوری صعود قیم  در ماه مبارک رمضان و عدم رسیدگی حکومت در این موردکه باعث فشاربیشتراقتصادی بالای مردم غریب شده است.

ü        – مطرح نمودن موضوع  عقب افتادن کاربعضی از پروژه های انکشافی در کشور. 

ü       – مطرح نمودن موضوع  مشکل امنیتی درکشور خصوصاً موضوع  بم کزاری های کنارجاده ای که توسط ترورستان بخاطربه شهادت رسانیدن مردم درراه های عام تبیه میگردد ، مسلح شدن افراد غیرمسول درولایات ، تشویش مردم ازاین ناحیه . چنانچه درحادثه کندز تعدادی ازمردم توسط این اشخاص به شهادت رسیدند.

ü       -  توجه  بیشتر باید به سکتور امنیتی صورت گیرد ، بی امنی روز بروز زیادتر شده میرود و همچنان ترور شخصیتها و اراکین بلند رتبه و متنفذین که در این اواخر تقریباً ده ها نفر از شخصت های متنفذ و اراکین دولتی و کارمندان معارف توسط جنایت کاران به شهادت رسیده اند  .

ü       - صدور اعلامیه پیرامون جنایات ترورستی طالبان که حتی درماه مبارک زمضان به مردم رحم نمیکنند.

ü       -  در کنفرانس توکیو یک کنفرانس اقتصادی بود که در آن از شورای ملی هیچ کس اشتراک نکرده، که از وزارت خارجه هم اشخاص غیر مسئول که مشاورین لودین صاحب میباشند اشتراک نموده که اینها نباید اشتراک میکردند باید اشخاص مسلکی اشتراک مینمود و همچنان آقای لودین شش نفر مشاورین دارد که این خود خلاف اصول و قانون است که من در رابطه خواهان استیضاح وزیر صاحب خارجه هستیم.

ü       -  درمورد اینکه افغانستان در سطح دنیا بنام کشور فاسد معرفی شده، بیائید برای ریشه کن کردن فساد و ساختن افغانستان اول باید خود را صلاح سازیم، باید از خود شروع کنیم، دارائی های افغانستان و معادن آن به بسیار قیمت کم به قرارداد داده شده، باید راه حل جستجو شود.

ü  12 -  مطرح نمودن موضوع مشکلات درمعارف که نه تنها در شهر کابل بلکه درتمام افغانستان  مشکلات جدی و بسیار زیاد وجود دارد، شاگردان در زیر خیمه زندگی میکنند، کیفیت درسی وجودندارد ، معلمین مسلکی کم است ،  همچنان بند بودن کتب درسی در پاکستان و عدم توجه وزارت معارف به این موضوع.

ü       -  پیرامون موضوع خشونت علیه زنان که روز بروز رو به افزون شدن است، سنکسارکردن زنان ، تیرباران شدن زنان توسط طالبان ، خود سوزی های زنان ، همیشه یاد میگردد اما متأسفانه از طرف علمای دین ما که در پارلمان هستند یا بیرون از پارلمان هیچ تقبیح نگردید ، خصوصاً محکمه خانمی که در ولسوالی شینواری غوربند صورت گرفت و غیره مسایل دیگر.

ü       – مطرح نودن  موضوع قرضداری کابلبانک که تا هنوز حل نگردیده یک مقدار از پول قرضداری هایش را پرداخته اما متأسفانه که شرکت پامیر و طیارات اش در بدل قیمت گزاف بالای شرکت آریانا بفروش رسیده که این موضوع قابل نگرانی بوده باید توجه جدی صورت گیرد.

ü       – درمورد شهر غزنی که درسال 2013 بحیث پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی پذیرفته خواهد شد،  در رابطه به افتتاح آن در سال 2013 به عنوان پایتخت تمدن اسلامی هیچ نوع توجه لازم از طرف وزارت انکشاف شهری، اطلاعات و فرهنگ و ولایت غزنی صورت نگرفته که در زمینه باید ارگانهای متذکره جوابگو باشند.

ü       – مطرح نمودن موضوع غصب ملکیت های عامه وزمین های دولتی  اسناد  وجود دارد که به هزاران جریب زمین سالانه غصب میگردد ولی هیچ اقدام موثر وجلوگیری کننده وجود ندارد .

ü       -  مطرح نمودن موضوع صعود قیم  روز تاروز بشتر شده میرود ومرجع وجود ندارد تا این مشکل را کنترول وتوجه کند .

ü       -  مطرح نمودن موضوع مشکل مسلمانان درمیانمار ( درمورد یک اعلامیه رسمی صادر گردید )

ü       -  مطرح نمودن خرابی جاده ها درمجموع و راه سالنگ در بسیار خراب است، چند بار این موضوع با وزیر فواید عامه مطرح شد م؛ ولی تا حال کدام کار نشد.

ü       20 -  مطرح نمودن موضوع قیام های مردمی  علیه طالبان ، در ذات خود عمل بسیار خوب است؛ ولی سوال اینجاست که اینها توسط کی مسلح شدند؟ این سوال باید بررسی شود..

ü       -  مطرح نمودن موضوع معرفی نمودن  هرچه عاجل وزراء سکتور امنیتی ا وسایر ذوات که تاحال رای اعتماد نگرفته اند  به ولسی جرگه.

ü       -  مطرح نمودن موضوع خطوط اساسی سیاست دولت  که جهت تائید به ولسی جرگه فرستاده شود ( روی آن بحث شد ورد گردید ) .

ü   

ü       . مطرح نمودن موضوع تجاوزات برزنان خصوصاً  تجاوزجنسی به کودکان .

ü       مطرح نمودن موضوع  خشونت علیه زنان .خصوصاً قتل  تعدادی اززنان توسط ظالبان ومحاکم صحرایی آن ها

ü       -  مطرح کردن حادثه فاریاب که درروز اول عید قربان بعدازادای نماز دریک مسجد ، ترورستان طالب سبب شهادت ده ها هم وطن ما گردیدند  و تیرباران پنج تن در غزنی باید جدی گرفته شود.

ü       -  مطرح نمودن  تشویش ونگرانی مردم بعداز سال 2014 که نیروهای خارحی میبرایند ومشکل که مردم به آن روبرو خواهندشد وانتخابات ریاست جمهور ی پیشرواست  ،  اینست که شهروندان افغانستان باید مشخص شود، شهروندان باید کسی باشد که تابعیت افغانستان داشته باشد.

ü        درمورد اینکه حکومت از موضوع خط دیورند که همیشه قربانی گرفته شانه خالی میکند. رئیس جمهور در هند میگوید که افغانستان، بنگله دیش، پاکستان و هند مثلی اروپا بدون مرز باید زندگی کند..

( پیشنهاد اینست که این سند مورد ارزیابی قرار بگیرد تا جغرافیای افغانستان مشخص شود.)

ü        درمورد اینکه  که کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانی انتخابات را اعلان کرد، گفت که اگر ما این تاریخ را تغیر بدهیم قانون اساسی نقض میشود، چرا در دفعه قبل قانون اساسی نقض شد در این تاریخ یکتعداد آن مردم افغانستان که تابعیت قانونی دارد از رأی دادن محروم میشوند.

ü       -  در رابطه به  وجود فساد گسترده دردستگاه دولت وحکومت  خصوصاً بعضی والی ها چنانچه والی ننگرهار با  پول  های بازسازی هر بار به جرمنی میرود و در آنجا به قمارخانه میرود و پول را می بازد. این یک جفای بزرگ است حکومت میتواند سی دی های این سفرها را بدست بیاورد.

ü       -  مطرح نمودن موضوع بی تفاوتی مسولین در رابطه به سرنوشت شهروندان کشور است که هرروز از دست ترورستان قربانی میگرند کسی به دادشان نمی رسد ولی موضوع یک دخترخانم پاکستانی بنام ملالی یوسفزی به چه آب وتاب درمطبوعات کشور انعکاس داده میشود. ..

ü       - در رابه به  کنفرانس توکیو که  کشورها ی کمک کننده 16 میلیارد دالر وعده  کردند، تشویش اینست که مقدار ازینرا دزد و مقدار دیگری را فال بین نبرد، همه به یاد داریم که یک طرح ده پروژه بزرگ ملی را داشتیم که مجلس برای آن یک کمیسیون مختلط از کمیسیون مواصلات، کمیسیون اقتصاد ملی، کمیسیون امور مالی و کمیسیون منابع طبیعی را توظیف کردند که روی ازین کار کنید و بالاخره گپ به کنفرانس رسید.

ü       پیشنهاد من اینست که امروز به این چهار کمیسیون دوباره وظیفه بدهید که قضیه 16 میلیارد دالر به بحث و بررسی بگیریم. که مثل کمکهای قبلی نشود. ما باید بر قضایای که کشور ما را نجات میدهد اهمیت بدهیم و توجه جدی داشته باشیم.

ü        مطرح نمودن عدم شفافیت درامتحانات کمیسیون اصلاحات اداری که مردم در این ارتباط باورندارند.

ü       – محکوم نمودن حملات اسرائیل به نوارغزه بالای مردم فلسطین .

ü       – در رابطه به افغانهای که به ایران سفر میکنند در مرز ایران توسط نیروهای ایرانی کشته میشوند.

ü       در ارتباط سرکهای کابل که توسط یک باران اندک تخریب و تمام آبها در سرکها جمع شده و آبرَوها وجود ندارد که این آب به دریا بریزد که یکی از نمونه هایش جاده اسمائی است.

ü       – درارتباط به قطعیه سال 1391 بحث های متعدد صورت گرفت وقطعیه مذکور به دلیل تخطی های متعدد رد گردید وپیرامون آن وزارت خانه هایکه کمتر ازپنجاه فیصد بودجه خود را مصرف کرده اند مورد استیضاح قرارگرفتند.

ü       در رابطه وضعیت بد معتادین که روزتاروز تعداد شان درکشورخصوصاً درشهرکابل زیادشده میرود (حدود یک ملیون ) ، به همین ارتباط وزیرمبارزه با موادمخدر، وزیرصحت عامه ومعین وزارت امورد داخله درامورمبارزه بامواد مخدر استجواب شدند.

ü  6 – عکس العمل واعتراض علیه فرمان رئیس جمهور که کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ستره محکمه محول کرده است .

ü       – تقبیح کردن قتل  دختر رضاکارصحی در ولایت کاپیسا. هیچکس در ارتباط کشته شدن این دختر صدای خود را بلند نکرد. رئیس جمهور در حادثه زخمی شدن ملالی دختر پاکستانی در هر جای صدای خود را بلند کرد؛ ولی دختر که در افغانستان کشته میشود صدای خود را بلند نمیکند.

ü       – محکوم نمودن سوه قصد وحمله بالای رئیس امنیت ملی ، وتاکید شدکه  این بار اول نیست که بنام مصالحه وپیام رسان صلح  حمله بالای شخصیت های این کشور صورت میگیرد.( قبلاً حمله بالای استاد برهان الدین ربانی صورت گرفت )

ü       وقتیکه رئیس امنیت ملی ما امنیت نداشته باشد چه انتظار میرود که عام مردم مصونیت داشته باشد.

ü       باید حکومت آگاهانه عمل کند و این قضیه باید روشن شود که مردم دشمن اصلی خود را بشناسد.

ü       -  پیرامون اینکه پروسه صلح، رهایی طالبان...همه یک معما است، ما باید در ارتباط پروسه صلح با حکومت افغانستان صحبت کنیم، در این ارتباط باید بی تفاوت نباشیم یا پروسه صلح را خاتمه بدهیم.

ü       -  تقبیح نمودن شهادت سرپرست ریاست امور زنان لغمان واین اولین بار نیست، شش ماه قبل هم رئیس امور زنان آنولایت به شهادت رسید، چرا ارگانهای امنیتی جلو چنین حوادث را نمیگیرد؟

ü       – دررابطه به اینکه ، سازمان ملل متحد گزارش را ارايه كرده كه افغانستان دربین  ۱۷۰ كشورجهان در فساد مقام اول را گرفته است که این جای شرم است، نمی فهمیم که از کدام طریق افغانستان فساد اداری را از بین خواهد برد؟ توسط فرمان واعلامیه از بین برده نمیشود، باید کار عمل صورت بگیرد باید تصمیم قاطع وجود داشته باشد تا این لکه ننگ برداشته شود .

 

سایر اجراات اضافی ودفتری :   

         

Ø       اشتراک فعال در تمام جلسات عمومی مجلس ، طی مراحل قوانین ، طرح قوانین ، فرامین تقنیی ، اسناد بین المللی وسایر اسنادیکه به مجلس راجع گردیده است که درارتباط بیشتراز 92 هزارورق اسناد کاپی وبه دسترس وکلای محترم گذتشه شده است   .

Ø       سهم فعال وشبا روزی تمام پرسونل وهمکاران این شعبه درآمادگی برای تدویر جلسه فوق العاده شورای ملی که بنابر دعوت رئیس جمهور کشور مطابق به ماده (107 ) قانون اساسی دراول ماه سرطان سال 1391 درمقرشورای ملی دایرگردید.

Ø       به تعداد ( 28 ) مصوبه (8 ) فیصله (3 ) اعلامیه به زبانهای ملی ترتیب ، بعدازاخذ امضا هیئت محترم اداری ولسی جرگه ازطریق روابط حکومتی به مراجع مربوطه اش ارسال شده است وهم چنان این مصوبات وفیصله ها با قوانین واسناد که درجلسات عومی  تصویب وتصدیق شده است درکتب مخصوص توسط خطاطان موظف ثبت شده چنانچه دراجلاس چهارم به تعداد ( 23) مصوبه ، ( 14) فیصله(4 ) اعلامیه ، ( 16) طرح قوانین ثبت وخطاطی شده است . هم چنان 4 جدل کتاب ثبت مصوبات ،3 جلد کتاب ثبت فیصله ها ودوجلد هم کتاب ثبت قطعنامه که جمله (9 ) جلد کتا ب جدید میشود بخاطر ثبت بهتر این اسناد تهیه شده است.

Ø       آماده ساختن تالار جهت جلسه فوق العاده ، به منظور تدویر بهترجلسات ورفع روزانه وبه مقع مشکلات وکمبودیهایکه درتالار وجود داشته است چنانچه  نطر به درخواست وپیشنهاد این مدیریت تمام میز ها وچوکی های وکلا درتالار ترمیم وپالش کاری شده ، تمام کورلیبل ها به شکل فلزی  آماده ودرتالار نصب گردیده است ،

Ø       آماده ساختن تالار درمجتمع نمبر دوم برگزاری محفل شهدای پانزدهم عقرب ولسی جرگه وسایر شهدای شورای ملی ..

Ø       تهیه وطرح دیزاین نمودن کور لیبل های اعضای محترم و لسی جرگه که مجموعا"( 249) دانه  لیبل میشود. 

Ø        مطابق به چک لست دست داشته ، بیش از ده استعلام ومکتوب به مدیریت حفظ ومراقبت وسایر شعبات دیگر  به منظور رفع ضرورت های تالار جلسات عمومی ویا عوارض گیری چوکی ها، میز ها وتجهزات آن  داده شده است وده هاربارتماس تیلفونی دراین ارتباط گرفته شده است. وهم چنان مطابق به تقسم اوقات کمیته محترم روسای ولسی جرگه به شعبات مسول ماننند ، ریاست محترم امنیت شورای ملی ، آمریت پذیرش ، ریاست محترم روابط بین المللی وآمریت محترم اعاشه جعت پذیرایی مهمانان دعوت شده به مجالس عمومی رسماً اطلاع داده شده است .

Ø       به تعداد بیش از( 1964 ) ورق اجندا ترتیب وبه وقت وزمان آن به دسترس  هیئت محترم اداری ووکلای محترم گذاشته شده است .

Ø       به تعداد 4445 ورق حاضری  جهت تثبیت نصاب اعضای مجلس در روز های جلسات عمومی ترتیب وآماده شده است ، همچنان جدول غیابت وکلا روزانه ترتیب وثبت دفاتر شده  است .

Ø       دراین مدت به تعداد ( 216 ) ورق چک لست ، به منظور کنترول وآماده ساختن تالار جلسات عمومی جهت تدویر جلسات ترتیب شده است.

Ø       روزانه تمام گزارشات ساعت امتیازی بعدازاخذ امضای جناب منشی صاحب ولسی جرگه به آمریت محترم کمیسیونها جهت تعقیب موضوعات آن داده شده ودرخواست ومطالب که ایجاب مکاتب رسمی را داشته است ، ازطریق مدیت محترم روابط حکومتی به مراجع مربوطه اش رسماً خبرداده شده است.

Ø       به منظور سلیب اعتماد وزرای دفاع وداخله ورای اعتماد به مسولین این دووزارت  به تعدادهزاران ورق اسناد مربوطه به آنها کاپی وبه اعضای محترم مجلس توزیع شده وهم چنان اوراق رای دهی وسایرموارد ضروری به آنها تهیه شده است .

Ø       ثبت تمام رویدادهای جلسات عمومی در کمپیوتر ، سیستم دیتابس وحفظ هارد کاپی آن درفایل های مخصوص .

Ø       حفظ وآرشیف  تمام قوانین ، کنوانسیون ها وسایر اسناد تصویب وتصدیق شده درجلسات عمومی درفایل های چنگگ دار والماری های مخصوص آرشیف (( (  16) قوانینی و( 20) معاهدات بین المللی )).

Ø       ترتیب مصوبات وفیصله ها ودعوت نامه ها جهت استماع ، استجواب وسایر مسایل مربوطه به جلسات عمومی .

Ø       ترتیب پیشنهادات وحواله ها ی مورد ضرورت دفتر وتالارجلسات عومی ، به وقت وزمان آن .

مشکل وچالشهای موجود :

- نبود دفترمناسب برای کارمندان خدمات تالار.

- عدم اجرای بعضی حواله های مورد ضرورت کاری .( مدت سه ماه میشود تاحال پرینتر سیاه وسفید مورد ضرورت درتالار جلسات عمومی وشش دانه سه ساکته   جلسات داخل تالار ویا اجرای بعضی ضرورت های عاجل جلسا ت پیشنهاد شده ولی خریداری نشده است ) .

- در این مدت کارمندان این مدیریت به کدام بورس تعلیمی خارج  ازکشور ویاسفرهای بیرون ازکشور معرفی نگردیده است

- باوجود سهم فعال اعضای این شعبه درتمام امورکاری که بعضاً درایام تعطیل وحتی ازطرف شب انجام وظیفه نموده اند ، متاسفانه کدام تشویق لازم نشده اند.

- متاسفانه مسله ای مکافات ومجازات که درقانون کارکنان خدمات ملکی بحث یک اصل پیشبینی شده است ، مدنظرگرفته نمی شود واین کارسبب شده تا یک تعداد کارکنان فعال دلسرد وکم علاقه شوند .

پیشنهاد : 1 - باید اقلاً درهرماه یکبار جلسه مشورتی و رهنمودی با کارمندان جهت تبادل تجارب کاری دایرگردد. درجریان این جلسات کارکرد شعبات ارزیابی صورت گیرد.

2 – موضوع مکافات ومجازات ( تشویق وترغیب کارکنان فعال وتنبح کارکنان ضعیف وغیرفعال ) مدنظرگرفته شود.

3 – به آموزش وپرورش کارکنان  خصوصاً کارکنان جوان  توجه گردد.

گزارش فوق ترتیب وصحت است .