صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

کابل 21 سرطان 1393 ؛

ولسی جرگه طرح قانون حقوق ومصئونیت اعضای شورای ملی را تصویب نمود.

درجلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزارگردید،وکلاء در وقت امتیازی روی مسائل مهم واساسی کشور به ویژه چالش های نتایج انتخابات دوردوم ریاست جمهوری بحث نمودند.

21-Umomi-1.JPG

شماری از وکلاء ازکمیسیون های انتخاباتی خواستند با توجه به اعتماد واراده مردم پیشنهاد ملل متحد وتیم اصلاحات وهمگرایی رادررابطه به تفتیش آرای دوردوم انتخابات ریاست جمهوری درنظرگیرند تاازبحران موجود درکشور، جلوگیری صورت گیرد.

گفته شد برخی رسانه ها با توجه به نتایج دوردوم انتخابات علت ناامنی گردیده اند که خود چالش های فراوانی رادرقبال خواهد داشت.

شماری زیادی ازوکلاء ازآمدن جان کری وزیرخارجه ایالات متحده امریکا به خاطرحل بحران نتایج انتخابات دوردوم ریاست جمهوری اظهارخوش بینی نمودند و آرزو نمودند تا دموکراسی قربانی نگردد ویک پدیده قربانی پدیده دیگر بخاطر ثبات کشورنگردد.

برخی هم بحران ونگرانی های موجود درکشوررا به ویژه فقر ،بیکاری ، ناامنی وافزایش موادمخدر را وابسته به نتایج انتخابات دوردوم دانسته وگفته جان کری وزیرخارجه امریکا را که هیچ کاندیدای باید خودرا برنده اعلام نکند ، پرسش برانگیز دانسته وبه همین ترتیب اظهارات وگفته های جهانیان وسیاستمداران را پرسش برانگیزتلقی نمودند وازخویشتن داری هردو نامزدپیشتاز ریاست جمهوری اظهار سپاس و قدر دانی نمودند.

آنان ضمن اظهار خوشی ازمداخله جان کری وزیرخارجه امریکا ، انتخابات رادست آوردبزرگ ومهم کشوردرسیزده سال گذشته عنوان نموده ،خواستند تا این دست آوردی که کنون درمعرض خطرقراردارد ، قربانی نگردد وآنان مشکل اساسی انتخابات راتقابل قومی درکشوردانسته ،وگفته شد افغانستان کشور کثیرالقومی است بنا تمرکز قدرت جوابگو نمیباشد واین خود سال ها تجربه گردیده است؛بناً باید ازتقابل قومی کاسته شود ویک دولت مشروع ازمیان این انتخابات به ایجاد شود.

همچنان دررابطه به احتمال ایجاد حکومت مؤقت ویا هم ایجاد حکومت ائتلافی گفته شد تاثیری خوبی به اوضاع کشور نداردودرقانون اساسی هم چنین چیزی وجود ندارد وحضورگسترده مردم درانتخابات خود پاسخ مثبت وامیدوارکننده به ملت وجهانیان بودبنا براین هیچ فردی حق ندارد تااراده مردم رابه بادفراموشی بسپارد  وهردوتیم خواهان شفافیت هستند به این اساس ازکمیسیون های انتخاباتی ویوناما خواسته میشود تاآرای پاک ازناپاک جدا گردد وبرنده انتخابات اعلام گردد.

برخی وکلاء ازنماینده گان مردم درولسی جرگه خواستند تادرسخنرانی های شان با توجه به جایگاه خویش ازتعصب دست بکشند وقوم گرایی وزبان گرایی رادامن نزنند.

وکلاء وجود ناظران خارجی درانتخابات ریاست جمهوری گذشته را مثبت ارزیابی نموده ، گفتند دراین دوربا وجودی که همه صلاحیت به دست افغانها بود وآن گونه که مردم وجهانیان توقع داشتندتا انتخابات شفاف وبدورازتقلب باشد ، صورت نگرفت.

انتقاد ازعدم حضور برخی وزرای کابینه دردفاتر کاری شان وتماس بیشترآنان باکاندیدان پیشتازریاست جمهور،انتقاد ازجمع بندی جلسه روز چهارشنبه مجلس عمومی ازسوی هیئت اداری دررابطه به استجواب مسئولین اقتصادی ،صعود قیم موادغذایی وعدم توانایی مردم برای خرید ،ناامنی های اخیرولایت غور واینکه چندین ولسوالی دیگر مانند ولسوالی چهارسده درمعرض خطرسقوط قراردارند،به فروش رسیدن ساحه ای تجارتی درولایت لوگر به قیمت گزاف  که قبلاً ساحه سبز بوده که تقریباً یک بسوه به مبلغ دولک دالر به فروش میرسد،حملات جنایت کارانه اسرائیل درغزه برمسلمانان فلسطین و مشکلات زندان بغلان ازدیگرموضوعاتی بود که درجلسه درساعت امتیازی مطرح گردید.

شماری ازوکلاء خواهان صدوراعلامیه ای ازسوی ولسی جرگه بخاطرمحکوم کردن حمل وحشیانه اسرائیل برمسلمانان غزه شدند.

سپس سیداکرام منشی ولسی جرگه گزارش سفرنماینده پارلمان به کشوراسترالیا را درجلسه به خوانش گرفت.

هیئت به ریاست سیداکرام منشی ولسی جرگه وعضویت چند تن نماینده گان مجلس به کشوراسترالیا سفر نمودند.

دراین سفرهیئت بارئیس مجلس نماینده گان ،رئیس مجلس سنا ،وزیرامورخارجه ،وزیرانرژی ومنابع ، کمیسیون زراعت وبرخی شرکت های  کشوراسترالیا دیداروملاقات نمودند وبا آنان روی مسائل مهم سیاسی واقتصادی ودیپلوماتیک بحث نموده ، ازکمک های کشور میزبان دربخش های مختلف اظهار تشکری نمودند ازکمک صد میلیون دالری آن کشوراظهارسپاس نمودندودر عین حال مقامات کشور آسترالیا هم وعده همکاری پس ازخروج نیروهای خارجی ازافغانستان را نمودند وازبرگزاری مؤفقانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار خوش بینی نمودند.

سپس عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن جمع بندی موضوعات یادشده ،تجاوزاسرائیل به فلسطین درغزه را محکوم نموده آن رایک حملۀ وحشیانه وبی رحمانه به اراضی مسلمانان  خواند.

وی ازرسانه های کشورخواست تا با توجه به شرایط کنونی کشورمنافع ملی رادرنظرگرفته برنامه های شان راتنظیم نمایند.

رئیس ولسی جرگه عدم حضوروزراء را در وظایف شان راانتقاد نموده ،ازکمیسیون ها خواست تاووزارت خانه های بودجوی به کمیسیون های مربوط دعوت داده شوند.

آقای ابراهیمی، دررابطه به انتخابات اظهار داشت که هیچ قوم نمیتواند کشوررابه یک قوم خاص منسوب نماید واین خودشرایط را برای فعالیت دشمنان ومخالفین مساعد میسازد که باید به این موارد توجه صورت گیرد.

رئیس ولسی جرگه در ادامه اظهار داشت که نماینده مردم بایک شهروند عادی کشورتفاوت دارد؛وهراظهارنظری که داده  میشود خیروسعادت ملت ومردم بایددرنظرگرفته شود وازاظهارات تخریش آمیزباید جلوگیری صورت گیرد.

آقای ابراهیمی،دررابطه به بلند رفتن مواداولیه وموادسوخت گفت :مسئولین هفته گذشته دعوت گردیدند وپاسخ های شان قناعت نماینده گان رافراهم نتوانست واکنون باتوجه به قانون واصول وظایف داخلی خود میتوانیدتصمیم بگیرید.

سپس مطابق آجندا شریف الله کامه وال رئیس کمیسیون حقوق وامتیازات وکلاء درمورد طرح قانون حقوق ومصئونیت اعضای شورای ملی معلومات داده،گفت هیچ نظراختلافی وجود ندارد همه نظریات توافقی دارند

ویک عضو دیگراین کمیسیون درمورد جلسات مشترک مختلط روی این طرح قانون معلومات ارائه داشته افزود: این طرح درچهارفصل وبیست ماده ترتیب گردیده است.

21-Umomi-Saratan-2.JPG

بعداً طرح مورد نظر با هشت کارت سرخ ازسوی وکلاء به تصویب رسید. 

گزارشگر: سویتا روستایی