صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

۱۴ ثور ۱۳۹۵

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده،موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

جلسه کمیسیون مالی بودجه محاسبات عمومی و امور بانکهای ولسی جرگه تحت ریاست امیرخان یار رئیس کمیسیون وبا حضوروزیر تجارت همرا بامسولین کمیته تدارکات ملی پیرامون قرارداد ایل ایل سی آر تدویر یافت.

در جلسه وزیر تجارت وصنایع روی پروژه قراردادی متذکره معلومات داده وازچگونگی آن که در  کدام سال باچه مقدار مبلغ وتاحال چه قدر کار آن پیشرفت کرده است بااسناد ارایه نمود که بعد ازغور وبرسی دقیق وسوالات که ازجانب اعضای کمیسیون مطرح گردید ازسوی وزیر تجارت پاسخ داده شد وقناعت اعضای کمیسیون راحاصل نمود.

همچنان روی ساختمان افغان بلدنگ که در شهر پشاورپاکستان قرار دارد وزیر تجارت معلومات داده و بعد از ارایه معلومات فیصله به ان شد که یک هیئت متشکل از کمیسیون مالی و بودجه ,وزارت تجارت ,وزارت مالیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل گردد تا ساحه را از نزدیک بازدید کنند.

که وزیرتجارت وصنایع پیشنهاد متذکره رامورد تائید قرارداده ووعده سپرد که هرچه عاجل زمینه سفررا تنظیم نموده تا اجراآت صورت گیرد وهمچنان کمیسیون اضافه نمود که وزارت تجارت تازمانی که هئیت نظارت وارزیابی دقیق ازافغان بلدینک ننماید بودیجه شان راوزارت تجارت در بخش های دیگر مورد انتقال واستفاده نگیرد

ودر اخر فیصله بر آن شد که در دوجلسه معین تائمیناتی وزارت امورداخله دعوت گردد درکمیسیون اما معین تائمیناتی حضورنیافته است باید در جلسه سه شنبه مورخ 21/2/1395 شخص وزیر داخله همرابا معین تائمیناتی خویش درکمیسیون حضوریابد تا پیرامون موضوع که قبلا رسانیده شده معلومات داده تاتصامیم لازم اتخاذ گردد.

جلسه کمیسیون امور کوچی ها ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین وبیجا شده گان  تحت ریاست حبیب الرحمن  "افغان"معاون کمیسیون در حالیکه رئیس انسجام امور کوچی ها  نیز دعوت گردیده بود  با اشتراک اعضای  کمیسیون دایر گردید.

در ابتدا ی جلسه رئیس انسجام امورکوچی ها درمورد مشکلات اقوام کوچی های ولایت میدان وردک ولسوالی جلیز و ولسوالی سیاه خاک که از جانب  مسئولین  امنیتی برای شان ایجاد گردیده است صحبت نموده و اعضای کمیسیون جهت حل موضوع به رئیس عمومی انسجام امور کوچی ها وظیفه سپردند تا در یک فرصت مناسب و قریب الوقوع زمینه ملاقات اعضای کمیسیون را با جلالتمآب محترم رئیس جمهور مساعد سازد مشکلات کوچی ها در ساحات متذکره از جانب اعضای کمیسیون با مقام عالی ریاست جمهوری مطرح  وراه  حل بنیادی معضله را به مراجع ذیربط هدایت فرمایند .

همچنان اذیت و آزار کوچی ها در مسیر راه پکتیا از جانب قوای امنیتی نیز بحث صورت گرفته و هدایت داده شد تا موضوع به شورای محترم امنیت ملی ریاست جمهوری رسما ارسال گردد تا مراجع امنیتی را در جریان قرار داده و ازین گونه مزاحمت های بیمورد جلوگیری بعمل آید .

طرح قانون حمایت از مستهلک جهت غور بیشتر به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید .

در بخش اخیر جلسه روی مکاتیب و عرایض که به کمیسیون مواصلت ورزیده بود بحث صورت گرفته و جهت اجراات بعدی به مراجع مربوط هدایات لازم صادر گردید .

کمیسیون صحت ، تربیت بدنی ، جوانان  ولسی جرگه تحت ریاست مجیب الرحمن څمکنی رئیس  کمیسیون  تشکیل جلسه نمود.

در قسمت اول جلسه امروز کمیسیون  مطابق به اجندا بحث روی کنوانسیون برن در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری که از طرف کمیسیون امور بین المللی جهت نظر خواهی به این کمیسیون رسیده بحث را آغاز گردیده . کنوانسیون متذکره در برگیرنده معیار های حمایت از آثار هنری و ادبی و همچنان در مورد حمایت از مؤلفین این آثار میباشد .

کمیسیون در نهایت  کنوانسیون متذکره را مورد تائید قرار داد .

در قسمت دوم جلسه تعدیلات پیشنهادی در طرح قانون حمایت از مستهلک که از طرف کمیسیون اقتصاد ملی به این کمیسیون جهت نظر خواهی مواصلت ورزیده بود بحث گردیده  و با یک سلسله پیشنهادات غرض اجراآت بعدی به کمیسیون مربوطه ارسال گردید.

در قسمت اخیر کمیسیون تصمیم گرفت تا از خیمه تحسن یک تن از هموطنان که در الحاقیه شورای ملی برپا نموده است دیدن نمایند  . در این دیدار سه تن از اعضای کمیسیون هریک محترم مجیب الرحمن څمکنی رئیس کمیسیون ، محترمه گلالی نور صافی ، محترم پروین نورستانی و تیم همکاران کمیسیون از تحسن محترم عادل یک تن  از جوانان  کشور که به خاطر رسم و رواج های خرافاتی ، خلاف شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور از مدتی در تحسن بسر میبرند دیدن نمودند . موصوف به خاطر بد دادن دختران که در بعضی از نقاط کشور رواج دارد و همچنان در مقابل تبعیض جنسیتی  مبارزه مینماید .

در ابتدا څمکنی رئیس کمیسیون از احساس نیک این هموطن ما که در مقابل نا برابری و خرافات مبارزه مینماید ابراز قدردانی نموده واعضای کمیسیون هریک به نوبه خویشاز احساس این جوان هموطن قدرانی نمودند و اظهار نمودند که کمیسیون جوانان ولسی جرگه در خدمت شما و مردم خویش قرار دارد و از مبارزه شما در مقابل بی عدالتی، تبعیض و رسوم خرافاتی و بد دادن دخترا حمایت مینماید و وعده دادند که پیام شما را به مقامات حکومتی و مسؤلین انتقال میدهند .

جلسه کمیسیون اقتصاد ملی، سازمانهای غیر حکومتی ،انکشاف دهات ، زراعت ومالداری به رياست میرالرحمن "رحمانی"رئیس  این کمیسیون با اشتراک داکتر بهیج سرپرست معینیت وزارت اقتصاد ،داکتر عبدالباری رحمان معین صناعتی وزارت تجارت وصنایع ، سید یحیی اخلاقی رئیس ترانزیت و بنادر وزارت تجارت وصنایع، عبدالواسع رحیم رئیس امورشهرسازی وزارت شهرسازی ، محمد ظاهرولیزاده معاون ادارۀ سره میاشت ، دین محمد نظری معاون املاک ادارۀ سره میاشت ، غلام محمد مجاهد رئیس حقوقی سره میاشت ، احمد جاوید ظاهری معاون ادارۀ مستقل اراضی ، غلام ربانی شینواری رئیس ثبت و انسجام ادارۀ مستقل اراضی ، احمد توفیق داوری معاون اتاق تجارت وصنایع و آذرخش حافظی رئیس عمومی اتحادیه سراسری شرکتهای نفت وگاز افغانستان  تدوير وپیرامون چگونگی و سرنوشت شهرک رهایشی جمعیت افغانی سره میاشت واقع دامنه کوه افشارو نامۀ درخواستی اتحادیۀ ملی متشبثین خصوصی وپطرولیم افغانستان درمورد توزیع قبالۀ زمین های دولتی که دربنادر( حیرتان ، شیرخان بندر ، آقینه و تورغندی) به شکل اجاره برای تجارملی داده شده ، بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

- در ابتدأ جلسه  موضوع زمین شهرک رهایشی سره میاشت واقع دامنۀ کوه افشار که از طرف آن اداره به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد و به اساس حکم رئیس جمهور، که به ادارات ذیربط وظیفه سپرده شده بود تا زمین متذکره که قبلا مطابق ماستر پلان شهری ازجملۀ ساحات صنعتی بو د  بعد از طی مراحل قانونی و تعدیل آن به ساحۀ مسکونی به ادارۀ سره میاشت واگذارگردد ودرضمن این کمیسیون قبلا نیز روی موضوع درجلسات خویش بحث نموده بود و در رابطه فیصله های نیز صادرنموده بود به بحث گرفته شد. که مسئولین ادارۀ سره میاشت و ادارۀ مستقل اراضی هرکدام بالنوبه درمورد به اعضای جلسه توضیحات ارائه نموده و روی مشکلات موجود صحبت نمودند که درمورد اعضای کمیسیون سوالات شان را نیز مطرح نمودند که ازطرف مسئولین ادارات متذکره به پاسخ شان پرداخت شد. درنتیجه،  از این که فیصله های قبلی کمیسیون اقتصادملی که از آن مدت یکسال میگذرد واز طرف ادارۀ اراضی تطبیق نگردید ه و به آن توجه ننموده مورد نگرانی اعضای کمیسیون قرارگرفت و فیصله شد تا ادارۀ اراضی مکلف است مشکلات ادارۀ سره میاشت را ازاین ناحیه مطابق احکام قانون هرچه زود ترحل نموده و درمدت 21 روزکاری ازنتایج کارشان کتبآ به این کمیسیون گزارش ارائه بدارند.

به همین ترتیب  پیرامون نامۀ ارسالی اتحادیۀ سراسری شرکتهای نفت وگازافغانستان، به ارتباط وضع مالیات  از شرکتهای بین المللی وداخلی از طرف وزارت مالیه  بحث گردید و غرض وضاحت موضوع تصمیم اتخاذ شد تا از معین گمرکات ، رئیس حقوقی عواید و گمرکات ، رئیس ادارۀ آیسا ، رئیس اتاق تجارت وصنایع ، معاون تامیناتی وزارت دفاع ملی ، رئیس سراسری اتحادیۀ شرکتهای نفت وگاز افغانستان و نمایندۀ سستیکا دعوت بعمل آید تا درجلسۀ یوم یکشنبه مورخ 26 ثور این کمیسیون اشتراک نمایند و درضمن از رئیس حقوقی گمرکات وعواید جدول شرکت های بین المللی جواز آی (I) نیزخواسته شود تا بروز معینه با خود به جلسه بیاورد. 

در اخیر جلسه در مورد  اسناد ومکاتیب واصله   بحث شدغرض اجراآت مقتضی به مراجع به ذیربط هدایات لازم داده شد.

جلسه کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جر گه به ریاست عبیدالله رامین  رئیس  رئیس کمیسیون تدویر یافت.

درجلسه امروزی کمیسیون روی طرح وتعدیلات پیشنهادی درقانون حمایت ازمستهلک بحث صورت گرفت وهریک ازاعضای کمیسیون نظریات وپیشنهادات خویش را درزمینه ابراز داشتند که درنتیجه یک سلسله تعدیلات از طرف اعضای کمیسیون درقانون مذکور پیشنهاد گردید وفیصله به عمل آمد که نظر کمیسیون غرض اجراأت بعدی به کمیسیون اختصاصی فرستاده شود.

همچنان درجلسه پیرامون کنوانسیون برن درمورد حمایت ازآثار ادبی وهنری بحث صورت گرفت وهریک ازاعضای کمیسیون نظریات خویش را درزمینه بیان نمودند که درنتیجه کنوانسیون مذکور ازعضای کمیسیون مورد تأیید قرارگرفت وفیصله به عمل آمد که نظر کمیسیون غرض اجراأت بعدی به کمیسیون محترم اختصاصی فرستاده شود.

همچنان درجلسه فیصله به عمل آمد که رئیس اداره اراضی همراه باتیم شان به روز سه شنبه مورخ 21/2/1395 غرض ارایه گزارش پیرامون پلان وپالیسی اداره اراضی ، اسناد تقنینی ومقرره های که دررابطه به املاک توشیح شده است، غصب املاک درسطح کشور به تفکیک ولایت، استرداد املاک غصب شده به تفکیک ولایت و استفاده ازاملاک دولتی به هدف صنعتی، زراعتی ورهایشی ساعت 10:30 قبل ازظهر درجلسه کمیسیون حضور یابند.

دراخیر جلسه مکاتیب وارده به کمیسیون موردغوروبررسی قرارگرفت وغرض اجراأت بعدی به مراجع مربوط هدایات لازم داده شد وجلسه بادعائیه وتعین اجندای جلسه بعدی خاتمه یافت.

رئیس کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست با اشتراک مسئولین اداره ملی حفاظت محیط زیست ازساحه ارغنده و بندقرغه بخاطر وضعیت محیط زیستی ساحات  مذکور بازدید به عمل آوردند.

وضعیت محیط زیستی ساحه ارغنده درحالت بسیار بدی قرار دارد زیرا شرکت های ریگریشن ساحه متذکره را بخاطر منافع شخصی شان تا عمق چهل میتر به شکل گودال های کلان حفره کردند که حتی ازبعضی ساحات مذکورآب بیرون شده است وبعضی خانه های مردم که درنزدیکی گودال ها میباشد احتمال لغزیدن اش بسیار زیاد میباشد ازطرف دیگر طبق گزارش مسئولین اداره ملی حفاظت محیط زیست حالا تانکر های فاضلاب ازنقاط دیگر شهر کابل آمده موترهایش را درساحه مذکور تخلیه می کند که اگر توجه جدی درزمینه نشود سبب افزایش آلودگی آب های زیرزمینی خواهد شد ویک فاجعه انسانی بار خواهد آورد.

رئیس کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست از مسئولین اداره ملی حفاظت محیط زیست خواست که هرچه عاجل نشستی را با اشتراک مسئولین وزارت محترم معادن وپترولیم، وزارت محترم امور داخله،  وشاروالی کابل برگزار نموده تا راه حل راغرض بهبود وضعیت محیط زیستی ساحه مذکور پیدا نموده تا از آلوده شدن آب های زیززمینی جلوگیری به عمل آید.

بعداً هیئت ازساحه بند قرغه بازدیدنمودند که وضعیت محیط زیستی ساحه مذکور برای هیئت رضایت بخش بود.دراخیر رئیس کمیسیون از کارکردها وتلاش های خستگی ناپذیر مسئولین اداره ملی حفاظت محیط زیست اظهارسپاس و قدردانی نمودند.

جلسه کمیسیون امورعدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری تحت ریاست سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس آن کمیسیون دایر گردید درین جلسه اعضای کمیسیون در مورد فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که هدف آن تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف ، صلاحیت ها و طرزفعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد، صحبت  نمود.

رئیس کمیسیون در رابطه به استعجالیت و اهمیت قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی درشرایط کنونی افغانستان و طی مراحلی آن در شورای ملی صحبت نموده به اعضای کمیسیون وظیفه سپرده بود تا یک یک کاپی قانون یاد شده را با خود بگیرند و در اوقات مناسب روی آن تعمق نموده نظریات و پیشنهادات شان را یاد داشت نمایند . درادامه  جلسۀ که به اشتراک رئیس اجرایی فیفا ومعاون آن  دایر گردید روی قانون تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بحث صورت گرفته نظریات وپیشنهادات  فیفا را استماع نموده نکات مورد بحث را یاداشت نمودند ودرنتیجه  اعضای کمیسیون از نظریات وپیشنهادات فیفا استقبال نموده و بیان داشتن که از نظریات انها در قانون متذکره با درنظرداشت نافع ملی کشور  استفاده خواهند کرد.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون قانون متذکره را ماده وار مورد مطالعه وبررسی قرار دادند  در نتیجه برخی تعدیلات ودربرخی موارد ایزاد را درقانون تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی پیشنهاد ودرج نمودند در نتیجه فیصله شد که متن دری تعدیلات قانون تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بایک کاپی اصل فرمان جهت غنامندی هرچه بیشتر به  کمیسیون های دایمی ولسی جرگه ارسال گردد ومتن پشتوی آن بعد از ترجمه توسط آمریت ترجمانهای ولسی جرگه و عندالوصول به کمیسیون های دایمی ولسی جرگه ارسال گردد .

دربخش دیگرجلسه روی عرایض و مکاتیب واصله به کمیسیون بحث گردید اعضای کمیسیون بعد از غور بررسی همه جانبه روی عرایض فیصله های مقتضی را نموده جهت اجراآت بعدی به ارگان های مربوط ارجاع وارسال گردید.

جلسه استماعیه کمیسیون مواصلات و مخابرات تحت ریاست نجلا دهقانژاد معاون کمیسیون  با اشتراک حامد ظاهر رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست، عبدالسلام کوهستانی رئیس تنظیم و توزیع زمین اداره مستقل اراضی عبدالرب صمدی رئیس تصفیه اداره مستقل اراضی و محترم محمد عزیز بهرام معاون اداره آیسا با تلاوت آیات کلام الله مجید رسماً دایر گردید.

طبق آجندا اعضای کمیسیون نگرانی در مورد فروش 144 جریب زمین که از جمله 115 جریب زمین آن مربوط به اداره مستقل هوانوردی ملکی بوده و متباقی  زمین دولتی خالص میباشد، که جهت احداث شش فابریکه صنعتی بالای شرکت انترنیشنل الکوزی به فروش رسیده سوالات خویش را مطرح نمودند،

حامد ظاهر رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی اظهار نمود که شرکت الکوزی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نموده که طی حکم شماره (855) مؤرخ 11/12/1393 به کمیسیون عالی سرمایه گذاری هدایت داده شده تا زمین مذکور مطابق قانون سرمایه گذاری و تعامل گذشته برای سرمایه گذاریهای بزرک تصمیم اتخاذ نمایند، شخص خودمان در مورد تصمیم گیری نهائی سهیم نبودیم و از طریق کمیسیون عالی سرمایه گزاری طی مراحل گردیده است.

از طرف دیگرعبدالسلام کوهستانی رئیس تنظیم و توزیع زمین و عبدالرب صمدی رئیس تصفیه اداره مستقل اراضی معلومات همه جانبه در مورد ارایه نمودند،

عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع به اعضای کمیسیون اظهار نمود، که تا هنوز هیچ نوع معلومات از طرف کدام اداره ذیربط ارسال نشده ، و پیشبینی که صورت میگرفت صورت نه گرفته اند.

محترم محمد عزیز بهرام معاون اداره آیسا اظهار نمود که در این مورد طلب معلومات از کمیسیون عالی سرمایه گذاری، وزارت امور شهرسازی و اداره مستقل هوانوردی ملکی طی نامه ها طلب معلومات گردیم که کمیسیون عالی سرمایه گذاری در مورد  فیصله خویش به منظور تطبیق درست فیصله شماره 36 مؤرخ 29/10/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و با توجه به ساحه مسؤولیت و صلاحیت کاری هر اداره ، قرار داد مذکور در دوبخش جداگانه عقد گردد اول مطابق بند اول چهاردهم قرار داد انتقال و فروش زمین از جانب وزارت مالیه، اداره هوانوردی ملکی و اداره مستقل و نظارت درست سرمایه گذاری شرکت طبق طرزالعمل اداره آیسا از جانب اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان عقد گردد.

وزارت امور شهرسازی ارسال نموده که مساحت متذکر نظر به موقعیت به ادامه ساحات پارکهای صنعتی قرار داشته و مطابق نقشه ها و بزنس پلان ارایه شده و مطابق به ماسترپلان شهری ساحه متذکره ساحه سبز و رهایشی نمیباشد.

اعضای کمیسیون معلومات ارایه شده از طرف مسؤلین ادارات ذیربط مورد غور و بررسی قرار داشته و فیصله نمود تا اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری و رئیس شرکت انترنیشنل الکوزی دریکی از جلسات کمیسیون اشتراک نموده و در مورد معلومات خویش ارایه بدارند.

همچنان محترم عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و محترم عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه از جریان جلسه کمیسیون نظارت نمودند و تآکید نمود تا در مورد طی مراحل طرح های تقنینی اجراآت جدی صورت گیرد، و دراولویت اجندای کاری کمیسیون اسناد تقنینی گرفته شود، و در مورد دعوت اراکین دولتی نیزصحبت نمودند.

در بخش دیگری جلسه سرپرست شاروالی که پیرامون مشکلات شاروالی حضور به هم رسانیده بود، اعضای کمیسیون در مورد مشکلات اهالی شهر کابل ابراز نگرانی نمود، و یک سلسله سوالات خویش را مطرح نمودند که از طرف سرپرست شاروالی گزارش همه جانبه و همچنان در مورد طرح های کاری آینده خویش معلومات ارایه نمود.

جلسه کمیسیون امور تقنینی تحت ریاست قاضی نذیر احمد "حنفی" دایر گردید.

در جلسه کمیسیون روی طرح قانون تنظیم امور سره میاشت که از طرف کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست جهت نظر خواهی بیشتر به کمیسیون امور تقنینی راجع شده بود بحث گردید واز طرف اعضای کمیسیون در قانون متذکره تعدیلات آورده شد وتعدیلات آورده شده به اساس مکتوب به مراجع مربوطه ارسال گردید.

ونیز در جلسه کمیسیون روی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت وگاز افغانستان که از طرف کمیسیون اقتصاد ملی جهت نظر خواهی بیشتر به کمیسیون امور تقنینی راجع شده بود بحث همه جانبه صورت گرفت واز طرف اعضای کمیسیون طرح متذکره رد گردید و رد طرح متذکره به اساس مکتوب به مراجع مربوطه ارسال گردید.

متعاقباً بحث پیرامون  قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی که به اساس مصوبه شماره (36) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (3)فصل و(15) ماده   به کمیسیون امور تقنینی مواصلت ورزیده بود  صورت گرفت  که در بعضی مواد قانون متذکره تعدیلات آورده شد و بعضی مواد قانون متذکره از طرف اعضای کمیسیون مورد تایید قرار گرفت وباقی مانده قانون طرزنشروانفاذاسنادتقنینی در جلسه بعدی موکول شد.

در ادامه اعضای کمیسیون پیرامون مکاتب وعرایض واصله بحث نموده وبه مراجع مربوط هدایت لازم را صادر نمودند.