صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶

مجموعه اسناد تقننیی تصویب شده در سال های 1395  و  1396 ولسی جرگه

تاریخ ارسال به حکومت

تاریخ هیئت مختلط

تاریخ تصویب مشرانوجرگه

اجلاس

تاریخ تصویب ولسی جرگه

تاریخ مواصلت

تعداد فصل و ماده

نام سند

شماره

1396/10/02

ندارد

1396/09/07

14

1396/08/20

1396/7/17

در قید (7) ورق

فرمان تقنینی شماره(147) مورخ 14/06/1396 رئیس جمهور در مورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان

1          

1396/09/28

1396/09/27

1396/08/28

14

1396/08/08

1396/03/08

در قید(2) ماده

فرمان تقنینی شماره(243) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس.

2          


منتظر

1396/10/24

14

1396/10/02

1396/01/26

در قید(4) فصل و (21) ماده

فرمان تقنینی شماره(246) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه قانون منع شکنجه

3          


ندارد

1396/09/12

14

1396/08/08

1396/01/26

(3) ماده

فرمان تقنینی شماره(247) مورخ1395/12/14 رئیس جمهور در رابطه تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس

4          


منتظر

1396/09/05

14

1396/07/19

1396/03/01

برخی از مواد

تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی (طرح پیشنهادی اعضای ولسی جرگه) به اساس تقاضای اعضای ولسی جرگه طرح مکمل قانون لغو شد

5          


ندارد

1396/07/18

14

1396/06/27

1396/03/28

(4) فصل و (27) ماده

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیاسی مرکزی

6          
14

1396/09/12

1396/04/21


قطعیه های بودجه عادی، انکشافی و عواید بابت سال 1395

7          
14

1396/08/22

1396/04/25

یک ماده

تعدیل ماده(20) قانون کنترول تنباکو و دخانیات(افزایش تعرفه گمرکی از پنجاه فیصد به سه صد فیصد) (طرح اعضا)

8          


ندارد

1396/09/14

14

1396/08/20

1396/06/07

(17) ماده

موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو

9          


منتظر

1396/10/12

14

1396/10/02

1396/07/10

دو ماده

طرح ایزاد در مواد (13) و (38) قانون محابس و توقیف خانه ها

10      


ندارد

ندارد

14

1396/08/01

1396/07/10


مسوده بررسی بودجه وسط سال مالی 1396

11      
14

1396/09/18

1396/07/17

یک ماده

ایزاد فقره(2) در ماده دهم قانون صحت عامه (طرح اعضای ولسی جرگه)

12      
14

1396/10/25

1396/07/19

در قید (36) ورق

فرمان تقنینی شماره (146) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات.

13      
14

1396/10/20

1396/07/19

بداخل (2) ماده

فرمان تقنینی شماره (151) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح تعدیل ماده (48) قانون طرز طی مراحل، نشر وانفاذ اسناد تقنینی.

14      


ندارد

1396/10/26

14

1396/10/06

1396/07/19

بداخل (5) فصل و (30) ماده

فرمان تقنینی شماره (149) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح قانون تنظیم امور مالداری.

15      


منتظر

1396/10/24

14

1396/10/02

1396/07/19

در قید (5) ورق

فرمان تقنینی شماره (148) مورخ 14/6/1396 در رابطه به توشیح ضمیمه شماره (1) قانون منع شکنجه

16      


ندارد

1396/10/24

14

1396/09/25

1396/07/19

در قید (12) ورق

فرمان تقنینی شماره (150) مورخ 14/6/1396 در رابطه به قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوایی کشور

17      


منتظر

1396/10/10

14

1396/09/06

1396/07/19

(3) فصل و (16) ماده

فرمان تقنینی شماره(154) مورخ14/06/1396 در رابطه به توشیح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی

18      
14

1396/10/23

1396/07/24

14 ماده

فرمان تقنینی شماره (155) مورخ14/06/1396 رئیس جمهور در رابطه به توشیح ضمیمه شماره (1) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی.

19      
14

1396/09/29

1396/08/09

(9) فصل و (91) ماده

فرمان تقنینی شماره (158) مورخ 14/06/1396 رئیس جمهور در مورد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان

20      


منتظر

1396/10/19

14

1396/09/11

1396/08/23


موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی در عرصه خدمات هوایی

21      
14

1396/10/23

1396/08/29

یازده ماده

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی(پکو)

22      


ندارد

1396/08/30

14

1396/09/22

1396/09/11


مسوده اول بودجه سال مالی 1397

23      
14

1396/09/29

1396/09/27


شامل نمودن یک ملیارد افغانی در سر جمع بودجه سال مالی 1396 به طور ضمیمه در رابطه به معاشات، تهیه اعاشه و کمک به ورثه شهدای پولیس ملی

24      
14

1396/10/27

1396/10/27


مسوده دوم بودجه ملی سال مالی 1397

25      

ندارد


ندارد

13

1396/01/07

1396/01/07


حذف بخش (محاسبات عامه) از کمیسیون تفتیش مرکزی و ادغام مجدد آن با کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه

26      

1396/10/02