صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/17/GW1396

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی تعداد  از برج های ترصدی که مشخات و تعداد آن در اسناد موجود است اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از ویب سایت های www.parliament.af و www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و مطابق قانون و طرزاالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر روز بیست و یکم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات واقع سرک دارالامان، مقابل شفاخانه کیور، الحاقیه شورای ملی ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک یا پول نقدل (%5) از سرجمع قیمت ارایه شده بوده روز و تاریخ آفر گشائی بعد از نشر اعلان در شرطنامه معیاری تحریر و جلسه در دفتر مدیریت قرادادها تدویر میگردد.

تاریخ نشر: 2/12/1395