صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/20/GW1396

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی ترمیم تعمیر موزیم تاریخی داخل الحاقیه پارلمان که مشخصات آن موجود است اشتراک نمده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از ویب سایت های  www.parliament.af و www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و مطابق قانون و طرزاالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر روز بیست و یکم بعد از نشر اعلان به آمریت تهیه و تدارکات واقع سرک دارالامان، مقابل شفاخانه کیور، الحاقیه شورای ملی ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک یا پول نقدل (%5) از سرجمع قیمت ارایه شده بوده روز و تاریخ آفر گشائی بعد از نشر اعلان در شرطنامه معیاری تحریر و جلسه در دفتر مدیریت قرادادها تدویر میگردد.

تاریخ نشر: 2/12/1395