صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،  دوشنبه مورخ ۲۲ /۸/۱۳۹۶

ARM-WJ.png

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، سه شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، یکشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۵ /۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۷ /۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۹/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،یکشنبه مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،   شنبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دوشنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۵/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۸/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۳/۸/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،  شنبه مورخ ۱۳ /۸/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۱‍۷/۸/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،  شنبه مورخ ۲۰ /۸/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،  دوشنبه مورخ ۲۲ /۸/۱۳۹۶