صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰
ARM-WJ.png

حاضری اعضای ولسی جرگه سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی ولسی جرگه

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، سه شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، یکشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۵ /۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۷ /۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۹/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهارشنبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،یکشنبه مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دوشنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،   شنبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، دو شنبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۱/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دوشنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، چهار شنبه مورخ ۵/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۸/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶

 حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،دو شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه،چهار شنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶

حاضری اعضای محترم ولسی جرگه، دور شانزدهم تقنینه، شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶