صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰

                                  

شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان

ولسی جرگه

ریاست عمومی دارالانشاء

معاونیت امور پالیسی ومسلکی

ریاست امور تقنینی وپارلمانی

آمریت تنظیم امور کمیسیونها

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

 دور هفدهم ، سال دوم ،اجلاس (3): شماره: (024) تاریخ  08/04/ 1399

شماره

کمیسیون مربوطه

تاریخ جلسه

فیصله جلسه

اراکین دعوت شده

موضوع دعوت

تاریخ دعوت

ساعت دعوت

محل تدویر جلسه

ملاحظات

1

 

مالی وبودجه

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

سرپرست وزیر محترم وزارت ترانسپورت

 

درمورد تعدیلات بودجوی سال مالی 1399 وشاهراه سالنگها

15/4/1399

 

 

 

ساعت یاز  ده   قبل ازظهر

اتاق کمیسیون

 

رییس دافغانستان بانک

 

در مورد تبدیلی های اخیر کارمندان دافغانستان بانک

ساعت نه قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

- معین مالی ورییس عمومی بودجه ملی وزارت مالیه

-حشمت الله غفوری معین منابع وزارت  زراعت،مالداری وابیاری

 

درمورد تعدیلات بودجوی سال مالی 1399

10/4/1399

 

ساعت نه قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

2

امور دینی وفرهنگی

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین امور محصلان،رییس امور محصلان خصوصی،رییس ارتقای کیفیت واعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی وهیئت رهبری پوهنتونها وموسسات تحصیلات  خصوصی

 

جهت ارایه معلومات پیرامون لغو فعالیت شش نهاد طبی وصدور مکتوب مبنی برتبدیلی محصلان نهاد های متذکره به سایر نهاد های تحصیلات عالی

10/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

رییس محترم عمومی بنیاد معارف ترکیه افغانستان

 

دیدار تعارفی و ارایه معلومات پیرامون چگونگی پلان وبرنامه های آینده شان

15/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

3

عدلی وقضایی

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

محترم آمر حوزه ششم امنیتی پولیس-محترم آمر کشف حوزه ششم امنیتی کابل- محترم آمر تحقیق حوزه ششم امنیتی کابل – محترم قومندانی تولی سوم حوزه ششم امنیتی کابل

 

در رابطه به عریضه سید اسحق فرزند سید علی با اسناد دست داشته شان

10/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

4

اقتصاد ملی

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

سرپرست دافغانستان بانک

اعضای شورای عالی بانک

 

توضیحات پیرامون انفکاک کارمندان عالی رتبه ومشکلات موجوده در اداره  د افغانستان بانک

15/4/1399

 

ساعت  یازده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

5

اموردفاعی

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

لوی درستیز قوای مسلح

رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی

 

بحث روی اوضاع دفاعی وامنیتی کشور

15/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

6

امورداخلی

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

دعوت شخص رئیس عمومی تصدی محافظت عامه وزارت امورداخله

 

دررابطه به: مشکلات دراداره ،چگونگی استخدام عواید سالانه ان اداره ، تجهیزات سلاح ، وهمچنان دررابطه به طرزالعمل کاری ان اداره

15/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

7

سمع شکایات

1399/4/08

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

رئیس انجو های وزارت اقتصاد

ویس صافی شکایت دارد که به حضور داشت رئیس قبلی و نماینده وزارت اقتصاد و ناضرین غیر دولتی با کسب ارای اکثریت به حیث رئیس اجرایوی انتخاب گردیدم که بعد از مدت کوتاه نثار احمد سرپرست قبلی موسسه با حمایت مستقیم رئیس موسسات غیر دولتی جهت رسیدن به اهداف شوم شان که حق مداخله را در امور اجرایوی موسسه ارایا دارا نمیباشد تمام امورات مایان را متوقف ساخته و به جبر و اکراه کارمندان را منفک و بست های شان را به اعلان سپرده است

10/4/1399

 

ساعت  ده  قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

نماینده با صلاحیت تدارکات ملی ورییس تدارکات وزارت دفاع ملی

شرکت خدماتی لوژیستیکی برادران عرب زاده شکایت دارد که در پروسه داوطلبی تاریخ  22 عقرب 1398 تهیه وتدارک دو قلم گوشت مورد نیاز قطعات وجزوتامهای مرکزی قول اردو های ساحوی اردوی ملی بابت سال 1399 رای قول اردوی 207 ظفر اشتراک نمودیم برنده اعلان گردیده ایم واکمال خویش را شروع نمودیم اما قرار داد تا الحال منظورنگردیده.

15/4/1399

 

 

رئیس ناحیه سیزدهم شاروالی کابل وآمر حوزه هژدهم امنیتی پولیس

 

اهالی قلعه قاضی شکایت دارند که زمین های موروثی مایان واقع قلعه قاضی مربوطه ناحیه سیزدهم شهر کابل ازطرف یک تعداد افراد غصب گردیده

 

معین امنیتی وزارت امورداخله وقوماندان امنیه ولایت کابل

اتحادیه موتر سایکل شکایت دارند که موتر سایکل های اسناد دارمایان بدون کدام مشکل توقف وبه شهرک انتقال میشود درمقابل پول دوباره رها میگردد

 

رئیس قونسلی وزارت محترم امورخارجه

سیما بنت عبدالعزیزشکایت دارد که مدت هفت ما قبل شوهرم اسامی محمد کاظم ولد محمد اصف شغل ازاد رنگمالی که همراه با خیاشنه اش که میخواست وی راتاسرحد چمن کشور پاکستان همرایی مینمود ازطرف پولیس پاکستان بازداشت ودرمحبس کیله اف تی محبوس میباشد

 

تهيه کننده:  آمریت تنظیم امور کمیسیونها   ترتیب كننده: رئيس امور پارلماني   ارائه کننده: رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه  تائید کننده:   هئیت اداری ولسی جرگه