اصلي پاڼه | دری | English |
عمومی معلوماتExpand عمومی معلومات
د ولسي جرګې تشکیلاتExpand د ولسي جرګې تشکیلات
خبرونه او رپوټونهExpand خبرونه او رپوټونه
داخلي کړنلارېExpand داخلي کړنلارې
خپرونې او ګټور لینکونهExpand خپرونې او ګټور لینکونه
سوانحExpand سوانح
پنج شنبه ٬د كب ۱۴ مه٬ ۱۳۹۹ ل
ARM-WJ.png

د شپاړسمې تقنیني دورې په اووم کال کې د ولسي جرګې د غړو حاضري

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، سې شنبه، ۱۷/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۱۸/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۱/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، یکشنبه، ۲۲/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه، ۲۳/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۲۵/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۸/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه، ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۵/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۷/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۹/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۱۲/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۱۴/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۱۶/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۱۹/۱/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۲۱/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۲۳/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۶/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۲۸/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۳۰/۱/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۴/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، 6/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، 11/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۱۶/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۱۸/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۲۰/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۲۵/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۲۷/۲/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۱/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۸/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه، ۱۰/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه،۱۳/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، یک شنبه،۱۴/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه،۱۷/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه،۲۰/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه،۲۲/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،  شنبه،۲۷/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه،۲۹/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه،۳۱/۳/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه،۱۰/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه،۱۲/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه،۱۴/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه،۱۷/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه،۱۹/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه،۲۱/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۶/۴/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،دو شنبه، ۲۰/۶/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،چهار شنبه، ۲۲/۶/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۵/۶/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دو شنبه، ۲۷/۶/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۲۹/۶/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،  شنبه، ۱۵/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۱/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،دو شنبه، ۳/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهار شنبه، ۵/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۸/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،دو شنبه، ۱۰/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،دو شنبه، ۱۷/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،چها شنبه، ۱۹/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۲/۷/۱۳۹۶

 په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه، ۲۴/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه، ۲۶/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۹/۷/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه، ۱/۸/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه، ۳/۸/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري،  شنبه، ۱۳/۸/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، چهارشنبه، ۱۷/۸/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، شنبه، ۲۰/۸/۱۳۹۶

په شپاړسمه تقنیني دوره کې د ولسی جرګی د محترمو غړو  حاضري، دوشنبه، ۲۲/۸/۱۳۹۶